Ανακοινώσεις

Εγκύκλιος Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου για το Πάσχα

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Περάσαμε, μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. Βιώσαμε τήν ἀγωνία τοῦ Σταυ­ροῦ. Γευθήκαμε τήν εἰρήνη στίς καρδιές μας μέ τά λόγια τοῦ Κυρίου, πού ἀπηύθυνε στούς φο­βι­σμένους μαθητές Του: «εἰρήνην ἀφίειμι ὑμῖν, εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν» (Ἰωάν. 14.27). Σήμερα, γύρω μας ἀκούγονται οἱ σειρῆνες τοῦ πολέμου καί αἰσθανόμαστε ἀκόμα τό γκρί­ζο πέπλο τῆς πανδημίας. Ὅμως, ὅπως καί τότε, ἔτσι καί τώρα, ἀκοῦμε τόν Κύριό μας νά λέγει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους: «Μή φοβεῖσθε!».

Ὡς πνευματικός σας πατέρας καί ἀδελφός, σᾶς ἀπευθύνουμε μέ χαρά τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό «Χριστός Ἀνέστη»! Αὐτός ὁ παιάνας τῆς Ἀναστάσεως, ἔγινε μήνυμα χαρᾶς καί ἐλπίδας γιά τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τήν κτίση. Τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως γεμίζει τά σύμπαντα χαρᾶ καί ζωογονεῖ τήν ἐλπίδα.

Ἡ ἐλπίδα πού ἀναβλύζει ἀπό τό κενό Μνημεῖο τῆς Ἀναστάσεως τροφοδοτεῖ τήν Ἀγάπη, διώχνει τόν φόβο καί τόν θάνατο. Ἡ Ἀνάσταση κατήργησε τό θάνατο, «ἔσβεσεν αὐτόν, ὁ ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος». Τώρα πάνω στά συντρίμμια τοῦ Ἅδη στήθηκε τό λάβα­ρο τῆς ἐλπίδας, γιατί ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί «μηδείς φοβείσθω θάνατον∙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος».

Ὁ καθένας, ὅμως, ἔχει τόν πόνο καί τήν ὀδύνη του καί σηκώνει τόν σταυρό του. Περνάει, ὅπως οἱ μαθητές, τήν ὥρα τῆς δικῆς του Γεθσημανῆς. Ὅμως, ἐχθές καί σήμερον καί εἰς τούς αἰῶνας, ὁ Χριστός ἔρχεται νά ἐπαναλάβει τά γεμάτα ἐλπίδα, χαρούμενα καί ἀδιά­ψευστα λόγια Του: «Μή φοβεῖσθε!». Καί ἄν τότε οἱ μαθητές τά θεωροῦσαν σάν μία νεφελώδη ὑπόσχεση, ἐμεῖς σήμερα τά ἔχουμε ὡς χειροπιαστή βεβαιότητα, διότι «ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως». Πόσες πονεμένες καί πικραμένες ψυχές λυτρώθηκαν διά τῆς Ἀ­ναστάσεως ἀκολουθώντας τήν ὁδό τῆς ἁγιότητος, πόσες ἐλευθερώθηκαν ἀπό τά βάρα­θρα τῆς ἀπελπι­σίας καί ἦλθαν στό ξέφωτο τῆς χαρᾶς καί στό προσκήνιο τῆς ζωῆς!

Ἀδελφοί μου,

Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάσταση καί τήν ἐσταυρωμένη Ἀγάπη Του, προσέφερε στόν κόσμο τήν χαρά καί τήν εἰρήνη πού εἶναι δῶρα τοῦ οὐρανοῦ. Δῶρα πού δέν πηγάζουν ἀπό τήν σοφία ἤ τήν γνώση τοῦ κόσμου. Ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου εἶναι περιορισμένη καί εὔ­θραυ­στη, προβληματική καί συμβατική. Ἀντίθετα, ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀπόλυτη καί ἀκατάλυτη. Ὑπερβαίνει τόν θάνατο, γιατί ἀπορρέει ἀπό τήν Ἀνάστασή Του, πού νίκησε τόν θάνατο. Δέν ἐξαντλεῖται σέ πολιτικές ἤ κοινωνικές συμβάσεις πού στηρίζονται σέ συμβατικά σχήματα καί ἐπίπλαστα καθεστῶτα. Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό καθολικό μυστήριο τῆς Ἐσταυρωμένης Ἀγάπης.

Εὐχόμαστε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νά φέρει τήν ποθητή εἰρήνη στόν κόσμο καί στίς καρδιές ὅλων μας. Νά διώξει τίς ἀγχόνες τῆς δουλείας καί τοῦ ρατσισμοῦ, τῆς μοναξιᾶς, τῆς φτώχειας, τῆς ἐκμετάλλευσης καί τῆς αἰσχροκέρδειας, νά ἐξαφανίσει τήν ἀπόγνωση ἀπό τίς ξηραμένες καρδιές πού βιώνουν τή ζάλη τῆς πανδημίας καί τῆς τρομοκρατίας τοῦ ἀχαλίνωτου ὑπεροπλισμοῦ, «τῶν δοκούντων ἄρχειν τῶν ἐθνῶν καί κατακυριεύουσιν αὐτῶν» (Μάρ.10.42).

Ἄς ἐντείνουμε τήν προσευχή μας, ὥστε μέ τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως να γνωρίσουμε τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ «τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν» (Φιλιπ. 4.7). Ἄς τήν κάνουμε ἀχώριστο σύντροφο τῆς ζωῆς μας, γιατί αὐτή εἶναι ἡ δύναμη πού μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν συμβατικότητα καί τίς διαρκεῖς διαψεύσεις τῆς κοσμικῆς εἰρήνης, εἶναι ἡ καθολική ἕνωση μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη τοῦ συνανθρώπου μας.

Σᾶς εὐχόμεθα να ἔχετε διαρκῆ τήν χαρά καί τήν εἰρήνη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στην προσωπική καί οἰκογενειακή σας ζωή.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἅγιον Πάσχα, 2022

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

καί πολλῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Back to top button