Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου επι τω Αγίω Πάσχα

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

διά τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης

τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Μοναστικάς Ἀδελφότητας καί τόν Φιλόχριστον Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας

 

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Καί πάλι τά σήμαντρα τῶν Ἱερῶν Ἐκκλησιῶν ἠχοῦν χαρμόσυνα, γιά νά διαλαλήσουν τό κοσμοσωτήριο καί λυτρωτικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Τό Ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως ἔφθασε παντού, στόν Ἅδη, στή γῆ καί στόν οὐρανό.

 Μετά τήν χαρμολύπη καί τήν σταυρώσιμη πορεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διαβαίνομε τό πέρασμα πού ὁδηγεῖ στήν φωταύγεια τοῦ Ἀκτίστου καί Ἀϊδίου Θείου Φωτός, πού καταυγάζει θαλπερῶς ὁλόκληρη τήν ὑφήλιο, «φώταυγον ἐξώρουσεν ἀνθρώπων γένος» (ἰαμβικαί καταβασίαι Θεοφανίων Ε΄ Ὠδῆς). Τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως λάμπει καί φωτίζει τήν κάθε ψυχή, τήν κάθε ὕπαρξη, ἡ ὁποία ψάχνει τήν ἀλήθεια, ψάχνει τόν Θεό και τήν ἀληθινή πατρίδα της.

Καλούμαστε ὅλοι νά αἰσθανθοῦμε καί νά ἀπολαύσουμε αὐτή τήν γλυκιά μέθεξη τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, ἀπέχοντας ἀπό καθετί πού μᾶς ἀποστερεῖ τήν θεία αἴσθηση τῶν φωτουργῶν ἀκτίνων Του, ἀπό καθετί πού μᾶς ἀποξενώνει ἀπό τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ. Δυνάμει τῆς Θεότητος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἀνέστησε τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτό ὁ Προαιώνιος Λόγος ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι τό Φῶς τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς μας. Ἡ μεγαλύτερη ἀδικία γιά τόν ἄνθρωπο, ἡ μεγαλύτερη καταδίκη γιά τήν ζωή του εἶναι νά προτιμήσει τό σκοτάδι καί νά ἀπορρίψει τό φῶς γιά τό ὁποῖο πλάστηκε, γιατί ὅσοι ἔλαβον τόν Χριστό, τόν Ἀναστάντα, τούς ἔδωσε ὁ Θεός τήν ἐξουσία νά γίνουν δικά Του τέκνα, φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, φῶς τοῦ κόσμου.

 Ἀδελφοί μου,

 ἡ χαρά ἐκ τοῦ Τάφου ἀνέτειλε. Ἀπό τό κενό Μνημεῖο ξεπήδησε ἡ χαρά, τό φῶς, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἄπειρη ἀγάπη, ἡ ὁποία ἐξεφράσθη στό Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου. Τά μυρωμένα ἄνθη τῆς ἄνοιξης συνταυτίζονται μέ τίς μυροφόρες ψυχές, πού εὐτύχησαν νά ἀκούσουν τόν Κυριακό χαιρετισμό «χαίρετε καί πάλιν ἐρῶ χαίρετε» καί νά βγοῦν ἀπό τήν λήθη, γνωρίζοντας τήν Ἀλήθεια.

Σήμερα γκρεμίζονται τά τείχη πού χωρίζουν τούς ἀνθρώπους μεταξύ των καί μέ τήν κτίση ὁλόκληρη, αὐτά πού ἐπιμελῶς κτίζουν, ἐπί αἰῶνες ὁλόκληρους, ἡ πλεονεξία καί ἡ φιλαυτία τῶν παραπεσόντων μέ τήν ὑπερεκμετάλλευση ἀνθρώπων, λαῶν, φυσικῶν πόρων μέ τόν ἀσύδωτο καί ἄνευ λόγου ὑπέρμετρο ἐγωισμό τους.

Σήμερα τά «πάντα πεπλήρωνται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια», ὅπως διαλαλεῖ ἐμφαντικότατα ὁ ἀναστάσιμος κανόνας. Καλούμαστε, λοιπόν, νά ἀφή­σου­με κατά μέρος ὅ,τι μᾶς διαιρεῖ καί μᾶς χωρίζει, γιά νά λάβουμε ἐκτυπώτερον τήν πεῖραν τῆς Ἀναστάσεως, αὐτή τήν κλητή καί Ἁγία ἡμέρα τήν μία τῶν Σαββάτων, τήν Βασιλίδα καί Κυρία.

Σᾶς εὐχόμαστε πατρικῶς να ἔχετε διαρκῆ τήν χαρά καί τήν εἰρήνη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στήν προσωπική καί οἰκογενειακή σας ζωή καί νά κρατήσουμε τό Φῶς Του μέσα μας, γιά νά αἰσθανθοῦμε τήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

                                                                                                                                                 Ἅγιον Πάσχα, 2023

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

καί πολλῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

+ Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Back to top button