Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος

παρά τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ

 

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον…»[1].

Μυστήριο μέγα καί παράδοξο τελεσιουργεῖται σήμερα. «Ὁ πανάγιος τοῦ Πατρός Υἱός, εἰκών ὧν τοῦ Πατρός, παρεγένετο ἐπί τούς ἡμετέρους τόπους, ἵνα τόν κατ᾽ αὐτόν πεποιημένον ἄνθρωπον ἀνακαινίσῃ»[2]. Χαίρει ἡ οἰκουμένη, πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία, οἱ Ἄγγελοι ὑμνολογοῦν, οἱ Ἀρχάγγελοι ἀνυμνοῦν, ψάλλουν τά Χερουβεὶμ καί δοξολογοῦν τά Σεραφείμ. Ἅπαντες πανηγυρίζουν βλέποντας τόν Θεό στή γῆ καί τόν ἄνθρωπο στούς οὐρανούς[3]. Ἄγγελοι μηνύουν στούς ποιμένες ὅτι γεννήθηκε ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου ψάλλοντες μετ᾽ εὐφροσύνης, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»[4]

Ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, λαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση γιά νά μᾶς ὁδηγήσει κοντά στόν Θεό, νά μᾶς ἁγιάσει μέ τήν ἁγιότητά Του[5], νά μᾶς πλουτίσει μέ τήν χάρη Του[6], νά μᾶς λυτρώσει μέ τό αἷμα Του[7], νά μᾶς ζωοποιήσει μέ τόν θάνατό Του[8], νά μᾶς διδάξει τήν ταπείνωση[9] καί νά μᾶς χαρίσει τήν ἐλευθερία, τήν ζωή καί τήν λύτρωση[10].

Ὁ πρό αἰώνων Θεός γίνεται παιδίον νέον, γιά νά μᾶς προσφέρει μία καινούργια ζωή. Γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στήν παιδικότητα τῆς ταπείνωσης, τῆς συγχώρησης καί τῆς ἐμπιστοσύνης σ᾽ Ἐκεῖνον πού ἔλαβε τήν πτωχεία τῆς ἀνθρώπινης φύσης μας. Γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τόν ἐγωισμό, τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες πού μᾶς κρατοῦν δέσμιους στή γῆ. Γιά νά ἐπανεύρουμε τήν δόξα μέ τήν ὁποία Ἐκεῖνος μᾶς ἔπλασε καί γιά νά θυμηθοῦμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε, γιά νά εἶναι σέ κοινωνία μαζί Του καί μέ τόν πλησίον.

Ἀγαπητοί μου,

Τά Χριστούγεννα εἶναι γιά τόν κάθε πιστό παρόν καί μέλλον. Εἶναι ἡ πηγή τῆς εἰρήνης[11], ἡ ἀπαρχή τῆς ἐλπίδας, ἡ ἀφετηρία τῆς πορείας στόν πατρικό οἶκο[12]. Εἶναι ἡ μεγάλη ἡμέρα τῆς ἀποδοχῆς τῆς μεγάλης δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Ἐνώπιον, λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ ὑπερφυοῦς Μυστηρίου, τῆς ἄκρας τοῦ Θεοῦ συγκαταβάσεως, καλούμαστε νά ἐπιλέξουμε ἀνάμεσα στήν ἐλευθερία τῆς Πίστεως πού μᾶς χαρίζει ὁ Χριστός καί τήν ὑποταγή στόν ὀρθολογισμό, πού μᾶς ὁδηγεῖ σέ μία ἐπίπλαστη πραγματικότητα, πού ὄχι μόνο δέν ἱκανοποιεῖ τίς βαθύτερες ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί δέν προσφέρει λύσεις στά φλέγοντα ζητήματα τῆς κοινωνίας μας. Μιᾶς κοινωνίας πού κατακλύζεται ἀπό τήν ἀδικία, τήν ἀνέχεια, τόν πόλεμο, τόν ξεριζωμό, τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τήν κοινωνική ἀνισότητα.

Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς εἶναι ὁ «Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰώνας». Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, πού «σήμερον γεννᾶται», ὅπως ψάλλει ἡ Ἑκκλησία μας, γεννᾶται καί σαρκώνεται διαρκῶς μέσα στήν ἱστορία, μέσα στόν κάθε ἄνθρωπο, κατά τόν Ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, ἐπισημαίνοντας τή μόνη σταθερότητα μέσα στή ρέουσα ἱστορία καί τή διαρκῶς μεταβαλλόμενη κοινωνία, ὑπενθυμίζοντάς μας παράλληλα καί τή βιωματική χαρά τῆς ἑορτῆς, πού δυστυχῶς στίς ἡμέρες μας ἔχει προσλάβει διαφορετικό χαρακτῆρα. Ἄς προσπαθήσουμε νά μή μείνουμε ἐγκλωβισμένοι καί ἀφηρημένοι στίς πολύχρωμες φωταγωγίες, ἀπορροφημένοι μέσα στόν ὑπερκαταναλωτισμό τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, προσηλωμένοι στούς οἰκονομικούς προϋπολογισμούς, πνιγμένοι στό θόρυβο τῶν κοσμικῶν συγκεντρώσεων καί τόν προγραμματισμό τῶν χειμερινῶν διακοπῶν. Ἄς διαλέξουμε τήν ἐν Χριστῶ ζωή, τή στολισμένη μέ τίς ἀρετές τῆς ταπείνωσης, τῆς ἀγάπης, τῆς συμφιλίωσης καί τῆς εἰρήνης, οἱ ὁποίες θά μᾶς ἐπιτρέψουν νά ζήσουμε πνευματικά καί οὐσιαστικά Χριστούγεννα, μέ τόν Χριστό στήν καρδιά μας.

Εὐλογημένο καί εὐφρόσυνο τό Ἃγιο Δωδεκαήμερο.

Μετά τῆς ἀγάπης τοῦ δι᾽ ἡμᾶς Ἐνανθρωπήσαντος Σωτῆρος Χριστοῦ,

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

 

[1] Εἰρμός Θ΄ Ὡδῆς Χριστουγέννων.

[2] Μ. Ἀθανασίου, Περί ἐνανθρωπίσεως τοῦ Λόγου 37, ΒΕΠΕΣ 3, 283,11

[3] Ἰω. Χρυσοστόμου, Ἑρμηνεία εἰς τόν Ματθαῖον, Ὁμιλία Β’ PG57, 64,6.

[4] Λουκ. 2,13-15.

[5] Μ. Βασιλείου, Στήν Ἁγία Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, PG.31,1460-1463.

[6] Στιχηρό Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

[7] Μαξίμου ῾Ομολογητοῦ, Πρὸς Θαλάσσιον, Περὶ Διαφόρων Ἀποριῶν, Ἐρώτησις Ξʹ, PG 90, 620Β-625Β.

[8] Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΝΗ’ 8-9,Ε.Π.Ε. 11 σελ. 465-470.

[9] Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΣΤ’, PG 151,201D.

[10] Στιχηρό Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

[11] Καταβασία Ε’ Ὠδῆς Κανόνα Χριστουγέννων.

[12] Τροπάριο Η’ Ὠδῆς Κανόνα 20ης Δεκεμβρίου.

Back to top button