Εγκύκλιοι

Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου προς την μαθητιώσα νεολαία, επι τη εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Προστατών της Παιδείας του Γένους

 

Πρός

Τούς προσφιλεῖς μαθητές καί σπουδαστές,τούς γονεῖς και τούς κηδεμόνες,

τούς ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς καί τό χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

 

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ἔφθασε καί πάλι ἡ ἑορτή τῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Διδασκάλων τῆς Οἰκουμένης, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ ἑορτή αὐτή εἶναι συνυφασμένη μέ ἐσᾶς, τούς Μαθητές καί Φοιτητές μας. Ἀπό τά πρῶτα χρόνια μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας μας, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καθιερώθηκαν ὡς προστάτες τῆς Παιδείας καί τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καί τήν Ἑλληνική Πολιτεία. Αὐτό συνέβη ἐπειδή, οἱ Μεγάλοι αὐτοί Πατέρες, κατά τή διάρκεια τῆς ἐπί γῆς βιωτῆς τους σπούδασαν τόν ἕλληνα λόγο καί τόν ἀνέδειξαν μέσα ἀπό τή ζωή καί τά ἔργα τους. Ἀπέδειξαν ὅτι ἡ Παιδεία εἶναι ὑπόθεση καλλιέργειας τοῦ νοῦ καί διάπλασης τῆς καρδιᾶς. Ὅτι δέν εἶναι αὐτοσκοπός ἤ μέσο βιοπορισμοῦ, ἀλλά ὅτι ἀποκτᾶ οὐσιαστικό νόημα ὅταν τίθεται στήν ὑπηρεσία ἑνός ὑψηλότερου σκοποῦ.

Ἡ κυριαρχούσα ἀντίληψη, σήμερα, ὑπερτονίζει τή σημασία τῆς ὕλης, παραθεωρώντας τόν πνευματικό κόσμο πού κουβαλᾶ μέσα του ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς. Γι’ αὐτό καί βλέπουμε ὅτι ἡ ζωή μας ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ μία ἀτελείωτη περιπέτεια ἱκανοποίησης ἀπαιτήσεων καί ἐπιθυμιῶν, οἱ ὁποῖες μᾶς κρατοῦν καθηλωμένους στή γῆ.

Αὐτό πού μᾶς δίδαξαν οἱ Πατέρες, ἑρμηνεύοντας τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη καί τήν ἐπιτυγχάνει ὅταν προσανατολισθεῖ πρός τήν ὁδό τήν ὁποία ἔχει παραδώσει ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός καί πού ὁδηγεῖ στή θέωση, τήν ἕνωση μέ τόν Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή καταξίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ ἀνθρώπινη ζωή ἐκτιμᾶται ὡς πολύτιμο θεῖο δῶρο, ὡς τό πεδίο ὅπου ἀγωνίζεται κατά τοῦ σκότους τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν του καί ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἐργαζόμενος τό ἀγαθό καί καλλιεργώντας τίς ἀρετές, μπορεῖ νά ἀπολαύσει ὁ ἴδιος τήν ὡραιότητα τοῦ φωτός τοῦ Θεοῦ καί νά μεταφέρει στόν κόσμο μία αἴσθηση Παραδείσου.

Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση οἱ Ἅγιοι Πατέρες παρήγαγαν ἔργα μέ πνευματική βαθύτητα ἀλλά καί καλλιέπεια λόγου. Ἀξιοποίησαν ὅλο τό εὖρος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου μέχρι τίς ἡμέρες τους, ἀλλά καί τά ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα τῆς σοφίας τῶν προγόνων μας. Γι’ αὐτό βλέπουμε, στά ἐμπνευσμένα ἀπό τόν Θεό συγγράμματά τους, νά συμπλέκονται ἡ θεολογία μέ τήν φιλοσοφία καί τίς θετικές ἐπιστῆμες, ὄχι σέ ἀντιλογία, ἀλλά διαλεγόμενες καί ὑμνώντας τό μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας καί τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Τά ἔργα αὐτά εἶναι μνημεῖα παγκόσμιου βεληνεκοῦς, ἡ μελέτη τῶν ὁποίων μόνο ὄφελος μπορεῖ νά μᾶς προξενήσει.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δέν ἔμειναν μόνο στή φιλολογική παραγωγή. Ἀγωνίστηκαν κατά τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, τῆς φτώχειας, τῆς ἀδικίας, ἐμπνεόντας καί τούς συνανθρώπους τους, σύγχρονους καί μεταγενέστερους. Ἀντιτάχθηκαν στό ψεῦδος πού ἀπειλοῦσε τή σχετικοποίηση τῆς ἀλήθειας καί τήν παραχάραξη τοῦ Εὐαγγελίου, μή πτοούμενοι ἀπό τιμωρίες καί ἀνθρώπινους κόπους. Τά ἔργα τους φανερώνουν τήν πίστη τους καί ἡ πίστη τους ἀποδεικνύεται ἀπό τά ἔργα τους. Μέ τή στάση πού τήρησαν στή ζωή τους ἔδωσαν πνοή σέ αὐτά πού δίδαξαν καί μᾶς διδάσκουν μέχρι σήμερα.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις σᾶς χαιρετίζουμε καί εὐχόμαστε νά ἔχετε καλή πρόοδο στίς σπουδές σας. Οἱ πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν νά σᾶς συνοδεύουν καί νά σᾶς καθοδηγοῦν μέσα ἀπό τά δύσκολα ἀλλά ὄμορφα μονοπάτια τῆς νιότης καί τό ἀπαιτητικό, ἀλλά καί τόσο δημιουργικό ταξίδι τῆς μάθησης.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Back to top button