Ενημέρωση

Εγκύκλιος για την ίδρυση νέου τμήματος από τον Ερυθρό Σταυρό

Ἀρ. Πρωτ. 757                                                                                                                                        Ἐν Νεαπόλει τῇ 12-04-2017

 

Πρός

Τό εὐσεβές πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

Ἀδελφοί μου,

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τό Τοπικό Τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ἁγίου Νικολάου, προτίθεται νά ὀργανώσει Τμῆμα Ἐθελοντριῶν Νοσηλευτριῶν στήν περιοχή τῆς Νεαπόλεως, οἱ ὁποίες θά ἐκπαιδευθοῦν καταλλήλως γιά τή διακονία αὐτή ἀπό εἰδικούς ἐκπαιδευτές τοῦ Σώματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός, ὅπως γνωρίζετε, βασίζεται στήν ἐθελοντική δράση καί τήν ἄμεση ἀνταπόκριση τῶν πολιτῶν. Τό πολυσήμαντο ἔργο του ἔχει ὡς σκοπό τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου σέ περιόδους πολέμου καί εἰρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ἀσθενεῖς, πρόσφυγες, ἡλικιωμένους, συνανθρώπους μας μέ οἰκονομικές δυσκολίες καί κάθε εὐάλωτη ὁμάδα τοῦ πληθυσμοῦ.

Ἡ δράση του ἔχει συνδεθεῖ μέ τήν ἐπαγρύπνιση, τήν ἀλληλεγγύη καί τήν φιλαλληλία. Εἶναι συνώνυμη τῆς ἀφιλοκερδοῦς προσφορᾶς καί τῆς ἀνιδιοτέλειας. Οἱ ἰδέες πού ὑπηρετεῖ ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν διδασκαλία τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τήν ὑπέρτατη θυσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ Σταυροῦ, ὁ Ὁποῖος ἐκουσίως ἔχυσε τό αἷμα του ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.

Ὁ Χριστός μας κατά τήν ἐπίγεια ζωή καί δράση Του, μᾶς δίδαξε, ἰδιαιτέρως μέ τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, ὅτι ὡς ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἔχουμε ἱερό καθῆκον νά θεραπεύουμε τά σωματικά καί ψυχικά τραύματα τῶν ἀσθενούντων, νά ἔχουμε ἔλεος στήν ψυχή μας καί νά διακονοῦμε μέ κάθε μέσο τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας.

Ἀδελφοί μου,

Ἀποτελεῖ τιμή γιά τήν περιοχή τοῦ ἐπάνω Μεραμβέλλου ἡ δημιουργία τοῦ Τμήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, γι’ αὐτό ὅλοι μας πρέπει νά ἐργαστοῦμε πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Προτρέπουμε λοιπόν τίς γυναῖκες πού ἔχουν διάθεση προσφορᾶς ὑπέρ τῶν συνανθρώπων μας νά πλαισιώσουν τό πολυσχιδές ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Γιά πληροφορίες μπορεῖτε νά ἐπικοινωνεῖτε στό τηλέφωνο 2841083100.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

Σημείωσις: Νά διαβασθεῖ ἐπ’ Ἐκκλησίας τίς Κυριακές 5 καί 12 Νοεμβρίου ἐ.ἔ.

Back to top button