Ενημέρωση

Eγκύκλιος Πάσχα 2008

                                                                                 
 
Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ

ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος

παρά τοῦ ἐνδόξου Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ

 
Χριστός Ἀνέστη!

   «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» πανηγυρίζουμε καί ἑορτάζουμε, ἐπ’ Ἐκ­κλησίας, τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί τήν πανήγυρη τῶν πανηγύρεων. «Ἠ­γέρ­θη ὁ Κύριος ὄντως!». Αὐτό διασαλπίζουν «οὐρανός τε και γῆ καί τά καταχθόνια».

  «Ἑωράκαμεν τόν Κύριον». Τό ὁμολογοῦμε, τό μαρτυροῦμε, μαζί μέ τούς Ἁγίους Ἀποστόλους. Καί χαιρόμαστε ὅπως «ἐχάρησαν οἱ μαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον».

  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μέγιστο γεγονός τῆς πί­στεώς μας. Εἶναι ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Εἶναι ἡ τρανή ἀπόδειξη ὅτι ὁ Σαρκωθείς Υἱός καί Λόγος ἀληθῶς ὑπάρχει Θεός.

  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό βεβαιότερο γεγονός ἐξ ὅσων συνέβησαν στήν ἱστορία. Εἶναι τό θαῦμα τοῦ Θεοῦ, τό μέγιστο καί ὑπερφυέστατο, πού ἐπισφραγίζει ὅλα τά θαύματα τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἐπικυρώνει ὅλη τήν εὐ­αγ­γελική διδαχή, πού δικαιώνει τόν ἀγώνα καί τήν μαρτυρία τῆς ἐν Χρι­στῷ ζωῆς.

  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἔνδοξο τέρμα ὅλων τῶν θλίψεων, κάθε πόνου, κάθε σταυροῦ, ἀφοῦ ὁ Χριστός ἐνίκησε διά τοῦ Πάθους καί τοῦ Σταυροῦ Του τόν θάνατο. Ὁ Χριστός ἔσωσε τόν κόσμο διά τῆς Ἀναστάσεως. Ἀναστήθηκε, πού σημαίνει ὅτι ἡ ζωή εἶναι πιό δυνατή ἀπό τό θάνατο, τό καλό πιό δυνατό ἀπό τό κακό, τό δίκαιο ἀπό τήν ἀδικία, ἡ χαρά ἀπό τή θλίψη, τό φῶς ἀπό τό σκοτάδι.

  Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὅλες οἱ καλές ἐλπίδες τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι δικαιωμένες. Ὅλα τά προβλήματα, τά δεσμά καί τά ἀδιέξοδα λύνονται, καταργοῦνται, ἀφοῦ ὁ Χριστός ἐπάτησε τόν θάνατον καί κατήργησε τόν διάβολον.

  Εὐλογοῦμε τό Ὑπερύμνητον ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅτι διά τό πολύ Αὐ­τοῦ ἔλεος μᾶς ἀνεγέννησε «εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χρι­στοῦ ἐκ νεκρῶν».

Ἀδελφοί μου,

  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα συνεχές γεγονός στήν Ἐκκλησία Του, εἶναι μία αἰώνια πραγματικότητα. Αὐτή τήν Ἀνάσταση ἡ Ἐκκλησία θεᾶται καί ψάλλει, δι’ αὐτῆς ἀνανεοῦται ὁ κόσμος καί ἀνακαινίζεται διαρκῶς.

  Ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα, ὡς κατ’ ἐξοχήν ἑορτή τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης, βιώνεται μόνο μέσα στήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα καί ἀδελφότητα. Γι’ αὐτό μᾶς καλεῖ ὁ ἱερός ὑμνογράφος νά λαμπρύνουμε τά πρόσωπα καί τίς καρδιές μας, νά ἀσπασθοῦμε ἀλλήλους καί νά ἑνωθοῦμε μέ τόν δεσμό τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί κοινωνίας.

  Ἡ αὐτοπαράδοσή μας στήν εὐμάρεια, πού προκαλεῖ ἀλογία, στενεύει τόν ὁρί­­ζοντα, ὄχι μόνο τῆς πίστεως, ἀλλά καί τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τῆς συναντίληψης καί μᾶς ὑποδουλώνει στόν ἐγωκεντρισμό καί στή σύγχυση, πού ἀναδί­δουν ὀσμή θανάτου. Ὅποιος ἀνοίγει τά φύλλα τῆς καρδιᾶς του καί σηκώνει τό βλέμ­μα καί βλέπει τόν Ἀναστάντα Κύριο ἐμπλουτίζεται μέ κυματισμούς ἀγάπης.

  Δεῦτε, λοιπόν, καί ἡμεῖς, λαμπαδηφόροι, ἄς ζήσουμε τήν Ἀνάσταση ὡς γεγονός καί ὡς δύναμη στήν πορεία τῆς ζωῆς μας. Νά γνωρίσουμε ποιός εἶ­ναι ὁ Χριστός καί ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του. Νά γίνουμε τέκνα φωτόμορ­φα Ἀναστάσεως, μνημονεύοντες πάντοτε, ὅπως οἱ μάρτυρες, «Ἰησοῦν Χριστόν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν».

  Ἡ εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ νά εἶναι σέ ὅλους σας, στά σπίτια σας, στίς ἐργασίες σας, σέ ὅλη τήν ζωή σας καί τό ἀνέσπερο Φῶς, πού ἀνέ­τει­λε ἀπό τόν Πανάγιο, τόν Ὄλβιο Τάφο, νά φωτίζει τόν βίο σας, νά βαδίζετε πάντοτε μέ φωτισμούς αἰωνιότητος.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἅγιον Πάσχα ἔτους σωτηρίου δισχιλιοστοῦ ὀγδόου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
 

 

Σημείωση: Νά διαβαστεῖ στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης ἤ κατά τή Θ. Λειτουργία τῆς Δευτέρας τῆς Διακαινησίμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button