Ενημέρωση

Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου για την εορτή των Χριστουγέννων

Ἀριθμ. Πρωτ. 827 Ἐν Νεαπόλει τῇ 14-12-2016

 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου
παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος
παρά τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ
 
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Γιά μία ἀκόμα φορά τό ἀμέτρητον ἔλεος καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μᾶς φέρνουν μπροστά στό μεγάλο Μυστήριο τῆς Πίστεώς μας, τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου. Ὁ Χριστός γίνεται ἄνθρωπος καί ὁ ἄνθρωπος γίνεται Θεός. «Ἡ ἀπαράλλακτος εἰκών τοῦ Πατρός μορφήν δούλου λαμβάνει, ἐξ ἀπειρογάμου Μητρός προελθών».
Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι κορυφαία ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Θείου σχεδίου γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ Σωτήρ «συγκαταβαίνων τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων κατεδέξατο σπαργάνων περιβολήν». Ὁ αἰώνιος καί ἄπειρος Θεός συγκαταβαίνει καί γίνεται ἄν-θρωπος τέλειος, γιά νά χαρίσει τήν αἰώνια ζωή σέ ὅλους ὅσους πιστεύουν σ’ Αὐτόν. Κατῆλθε ὁ Θεός στή γῆ, γιά νά ἀνέλθει τό πλάσμα Του στόν οὐρανό. Ταπεινώνεται ὁ Θεός γιά νά ὑψωθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Κενώνεται ὁ Υἱός καί Λόγος, γιά νά φανερώσει τήν ἀγάπη του.
Ἡ ἄπειρος ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου θά πρέπει νά μᾶς ἐμπνεύσει ὅλους γιά νά ἀτενίσουμε μέ πιό ἱλαρή ματιά τόν πλησίον, τόν ὁποῖον ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ τόν καθιστᾶ κατά χάριν Θεόν. Αὐτό δέν σημαίνει μία φιλανθρωπία ἀδιάκριτη καί σκανδαλώδη πολλές φορές, ἀλλά πρόσληψη τῆς ἀσκητικῆς ἀγάπης. Πρόσληψη δηλαδή ἀπό τούς χριστιανούς τῆς ἁπλότητος, τῆς λιτότητος καί τῆς ταπεινώσεως πού καταγγέλλει τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ὅπου «διαλάμπει ὁ τῆς θεότητος πλοῦτος».
Ὁ Χριστός δέν ἦλθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς χαρίσει ἐγκόσμια ἀγαθά, ἀλλά νά μᾶς χαρίσει τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη Του. «Μεγάλη ἡ ἀρχή Αὐτοῦ καί τῆς εἰρήνης Αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον». Δυστυχῶς ἡ εἰρήνη τοῦ Νοητοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης παραμένει ὄνειρο μακρινό καί ἄπιαστο. Ἐπειδή, βεβαίως, εἰρήνη πραγματική δέν σημαίνει ἁπλῶς ἀπουσία πολεμικῶν συρράξεων καί αἱματηρῶν διενέξεων, ἀλλά σεβασμός τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ ἀοράτου Θεοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία, ἕνεκα τούτου, ἔχει πρώτιστο χρέος νά ἀπευθυνθεῖ στόν σύγχρονο ἄνθρωπο, νά τοῦ πεῖ ποιός εἶναι ὁ πραγματικός Χριστός καί γιατί γεννήθηκε, γιατί μόνο ὅταν ἡ Πίστη συμβαδίζει μὲ τὴν Ὀρθοπραξία μποροῦν νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν ἀλήθεια καί στήν θεανθρώπινη πραγματικότητα τῶν Χριστουγέννων.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἕνα ἀδιαμφισβήτητο ὑπαρκτικό ἱστορικό γεγονός, πού χαρίζει τή σωτηρία στούς ἀνθρώπους καί ὄχι ἕνα παραμύθι πού προσφέρει ἄφθονη ἄνεση καί εὐτυχία ὀλίγων ἡμερῶν. Γιά νά τή βιώσουμε ὅμως ὡς κοσμοσωτήριο γεγονός προσωπικά ἄλλα καί ὡς Χριστιανοί τῆς τρίτης χιλιετίας, πού συναθροιζόμαστε κί ἐμεῖς σέ ἕνα παγκόσμιο κοινωνικό περιβάλλον, τό ὁποῖο δυστυχῶς δέν ἀναπαύει κανέναν, ὀφείλουμε νά περάσουμε ἀπό τή συνεχῆ κριτική στήν αὐστηρή αὐτοκριτική, πού θά ἀγγίζει τόν πυρήνα τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἡ ὁποιαδήποτε κριτική δέν μπορεῖ νά ἀρχίσει ἔξω ἀπό ἐμᾶς. Ἡ ἀφετηρία βρίσκεται στό χῶρο τῆς καρδιά μας καί μόνο ἐν προσευχῇ καί μετανοίᾳ μποροῦμε νά ἀνακαλύψουμε τήν πηγή τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καί σωτηρίας, πού εἶναι ὁ Χριστός.
Τή λύτρωση πού ἔφερε ὁ Χριστός μέ τή Γέννησή Του στόν κόσμο θά πρέπει νά τή βιώσουμε πρῶτα ὡς προσωπικό γεγονός καί κατόπιν νά τήν διαμηνύσουμε στὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Μόνο ἄν ἀναγεννηθοῦμε ἐσωτερικά θά ἀπολαύσουμε τήν υἱοθεσία, θά γίνουμε ἀπό δοῦλοι τέκνα Θεοῦ «καί κατ’ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι» (Γαλ.3.29) τῆς Βασιλείας Του.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἑορτάζομε τά Χριστούγεννα μαζί. Ὡς Ἐπίσκοπός σας εὔχομαι καί προσεύχομαι νά προσλάβουμε ὅλοι τό ἀληθινό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων. Νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός στίς καρδιές μας καί νά ἑορτάσουμε τά Χριστούγεννα τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι μία κοσμική ἑορτή, ἀπό τήν ὁποία θά ἀπουσιάζει ὁ Χριστός.
Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.
Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καί δεκάτου ἕκτου σωτηρίου ἔτους.
Διάπυρος πρός Χριστόν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος
 
Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθεῖ κατά τήν Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button