ΕγκύκλιοιΕνημέρωση

Εγκύκλιος του Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου σχετικώς με την έναρξη των Κατηχητικών Σχολείων

Πρός

Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς καί τό εὐσεβές πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν δραστηριοτήτων στις Ἐνορίες μας εἶναι συνδεδεμένη με τήν Κυριακή κατά τήν ὁποία ἀναγινώσκεται ἡ παραβολή τοῦ Σπορέως. Με τήν συμβολική, ὅσο καί οὐσιαστική σύνδεσή τους, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ, μετάτίς διακοπές τοῦ θέρους νά προετοιμασθοῦμε νά δεχθοῦμε ξανά τόν σπόρο τῆς Πίστεως πού μᾶς προσφέρει ὁ καλός γεωργός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Εἶναι γεγονός ὅτι χωρίς τήν πνευματική σπορά δέν ἐπέρχεται ὁ θερισμός τῆς σωτηρίας. Ὅλοι μας ὀφείλουμε νά καλλιεργήσουμε κατάλληλα τό ἔδαφος τῆς ψυχῆς μας γιά νά μπορέσει ὁ σπόρος τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦνά βλαστήσει μέσα μας καί νά δώσει καρπόν ἑκατονταπλασίονα.

Ἡ Ἐκκλησία διά τῆς λατρευτικῆς ζωῆς καί τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου προσφέρει στά τέκνα της διεξόδους μέσα ἀπό τίς ὁποῖες δύνανται νά ὑπερβοῦν τίς στενές ἀτραπούς τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν τους. Νά τούς χαρίσει τά μέσα μέ τά ὁποῖα μποροῦν νά ἀναπτύξουν τίς θεῖες ἀρετές καί νά φθάσουν στήν πνευματική τελείωση, τήν ἕνωση με τόν Χριστό. Ἡ συχνή συμμετοχή μας στα Ἱερά Μυστήρια, ἰδιαιτέρως ἐκεῖνα τῆς Θείας Μεταλήψεως καί τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, ὅπως ἐπίσης ἡ μελέτη καί ἡ ἐφαρμογή τοῦ Θείου Λόγου, εἶναι οἱ ἀσφαλεῖς ὁδοδεῖκτες μας πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση.

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο εἶναι ἡ συστηματική προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας νά διδάξει στά πιστά μέλη της τίς βασικές δογματικές ἀλήθειες τῆς Πίστεως, ἐντάσσοντάς τα ταυτόχρονα στην Ἐνοριακή καί Μυστηριακή ζωή της. Πρῶτος κατηχητής εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί διά τῶν μαθητῶν Του οἱ Κληρικοί μας, οἱ ὁποῖοι με τήν βοήθεια τῶν καλῶν καί φίλεργων συνεργατῶν τους ἔχουν ἐπωμισθεῖ τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Κατηχήσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο καί ὄχι πάρεργο στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔχουμε ἱερό χρέος νά θέτουμε ἅπαντες καθημερινά στήν διακονία μας τάς χεῖρας ἐπί τό ἄροτρον, νά προσεγγίζουμε τούς νέους μας, νά τούς διδάσκουμε βασικές ἀξίες τῆς ζωῆς ὅπως τήν ἀγάπη, τήν χαρά, τήν προσφορά, τήν κοινωνικότητα, τήν συνεργασία, τήν εὐγένεια, τήν ὑπομονή, τόν σεβασμό, τήν ἐμπιστοσύνη, τήν ἐπικοινωνία καί ἄλλα πολλά που ἐκπηγάζουν ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι ἀπό τά ἱδεολογήματα τοῦ κόσμου τοῦτου, πού προσαρμόζονται ἀναλόγως στά συστήματα τῶν ἐποχῶν, τά χαμερπῆ καί τά χαμαίζηλα.

Μέσα στό Κατηχητικό Σχολεῖο ὁ νέος μπορεῖ νά βρεῖ τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς. Νά ἀποκτήσει φίλους εἰλικρινεῖς, νά ἀνταλλάξει ἀπόψεις πάνω σέ διάφορα θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν ἡλικία του. Νά στηριχθεῖ στούς πνευματικούς πατέρες στους ὁποίους μπορεῖ νά ἀνοίξει τήν καρδιά του, νά μοιραστεῖ μαζί τους τούς προβληματισμούς καί τίς ἀγωνίες του καί νά λάβει πολύτιμες πνευματικές νουθεσίες καί συμβουλές.

Οἱ νεανικές κατηχητικές συντροφιές βοηθοῦν τό παιδί νά βιώσει τήν Ἐκκλησία ὡς ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐνορία ὡς οἰκογένεια, τόν διπλανό του ὡς ἀδελφό. Νά ἀποκτήσει τήν αἴσθηση τῆς συμπορεύσεως πού εἶναι ἀπαραίτητη σήμερα πού χάνονται οἱ σχέσεις ἐμπιστοσύνης, πού καταλύονται οἱ ἀξίες καί τά ἰδανικά, πού δέν γίνονται ἐπενδύσεις στήν πνευματική πρόοδο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀλλά στον εὐδαιμονισμό τῆς μάζας καί τήν καλοπέραση.

Μέσα σέ αὐτό τό περιβάλλον, εἶναι ἀνάγκη σήμερα οἱ νέοι μας νά σεβασθοῦν τούς ἑαυτούς τους. Νά ὁπλισθοῦν μέ πολλές ἀρετές γιά νά μπορέσουν νά ἀντιμετωπίσουν τίς ἐπερχόμενες δυσκολίες. Τό Κατηχητικό Σχολεῖο εἶναι ἕνα πανίσχυρο ὅπλο, μία ἀλάνθαστη πυξίδα στήν ζωή τους γιατί θά περάσουν στήν ζωή τους μία Ὁδύσσεια γεμάτη Σειρῆνες καί Συμπληγάδες, πού μπορεῖ νά τούς ἀποπροσανατολίσουν, νά τούς γονατίσουν. Ἑάν ὅμως ἔχουντόν Χριστό ὡς πυξίδα θά βροῦν τήν δύναμη νά ἐπιστρέψουν στο ὑπήνεμο λιμάνι τῆς πνευματικῆς τους Ἰθάκης.

Με αὐτές τίς ἐλάχιστες σκέψεις χαιρετίζουμε με ὅλη τήν πατρική μας ἀγάπη καί στοργή τούς νέους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τούς καλοῦμε νά ἔλθουν κοντά στήν Ἐκκλησία. Νά γράψουν στήν καρδιά τους τόν ζωντανό λόγο τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου. Νά λάβουν τήν ἐμπειρία τῆς ἐπικοινωνίας με τόν Σωτῆρα, τόν Φίλο καί Ἀδελφό Ἰησοῦ Χριστό, νά γεμίσουν τήν ψυχή τους ἀπό Χριστό καί Ἑλλάδα, ὥστε νά γίνουν οἱ ἐμπνευστές τῆς κοινωνίας μας, τό ἀσφαλές μέλλον τῆς εὐλογημένης μας Πατρίδος.

Ἰδιαιτέρως καλοῦμε τούς γονεῖς νά συμμετέχουν καί ἐκεῖνοι στη ζωή καί τίς δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας. Νά προτρέψουν μέ τό παράδειγμά τους τά παιδιά τους νά κάνουν τό ἴδιο.Ἔτσι θά κτιστεῖ ὁ χαρακτῆρας τῶν παιδιῶν τους μέ ἀρχές καί θά μορφωθεῖ μέσα τους ὁ Χριστός καί θά γίνουν τό ἄλας ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου.

Παρακαλοῦμε τούς χριστιανούς μας νά ἀπευθυνθοῦν στίς Ἐνορίες για νά λάβουν σχετικές πληροφορίες για τόν χρόνο ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τήν ἐν γένει πνευματική δραστηριότητα, πού ἐπιτελεῖ θεαρέστως ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος

Back to top button