Ενημέρωση

Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη Μεγάλη Εορτή του Πάσχα

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Χάριτι Θεοῦ Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος

παρά τοῦ ἐνδόξως Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ

 

Μέ κατάνυξη ψυχῆς, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ὁλόκληρη τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα πού μᾶς πέρασε, ἀκολουθήσαμε, νοερῶς, τόν Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας βα­δίζοντα πρός τό ἑκούσιον Πάθος. Βρεθήκαμε μαζί Του στόν Κῆπο τῆς Γεθσημανῆς, ὅπου οὔτε οἱ Ἀπόστολοι δέν μπόρεσαν, ἔστω καί γιά λίγο, νά προσευχηθοῦν μετ’ Αὐτοῦ. Εἴδαμε τόν μαθητή νά παραδίδει τόν Διδάσκαλο καί τόν πρωτοκορυφαῖο Ἀπόστολο νά ἀπαρνεῖται τρεῖς φορές τόν Δεσπότη. Βιώσαμε λειτουργικῶς τήν δίκη, τό φραγγέλωμα τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας Θεανθρώπου Σαρκός, τίς πληγές, τούς ἐμπτυσμούς, τά ραπίσματα, τήν ἀπερίγραπτη ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ καί τήν Θεόσωμη Ταφή.

Ἤδη, ὅμως, ἀπό τόν Ζωοδόχο Τάφο προβάλλει παρήγορα ὁ Ὄρθρος τῆς Ἀναστάσεως. Τήν ταπείνωση διαδέχεται ἡ ὕψωση, τήν ταραχή ἡ γαλήνη, τήν θλίψη ἡ χαρά, τόν χειμῶνα ἡ ἄνοιξη. Τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως ἀποδεικνύει τόν Χριστό ζῶντα, Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Ἀπό τόν Σταυρό καί τό κενό Μνημεῖο ἐκπορεύεται τό μεγαλύτερο καί τό πιό χαρούμενο μήνυμα. Τό μήνυμα τῆς καταλλαγῆς τοῦ ἁμαρτωλοῦ μέ τόν Θεό. Τό μήνυμα τῆς ἐκ νέου υἱοθεσίας τοῦ ἀνθρώπου. Τό μήνυμα τῆς ψυχικῆς χαρᾶς καί τῆς παγκόσμιας εἰρήνης.

Ἀπό τόν Σταυρό καί τόν Θεοδέγμονα Τάφο ἐξέρχεται ὁ Ἀναστάς Κύριος, δεικνύων τάς χεῖρας, τούς πόδας καί τήν πλευράν Του, ὅπου εἶναι οἱ τύποι τῶν ἥλων καί τῆς λόγχης καί αὐτά φανερώνει στούς μαθητές Του καί δι’ αὐτῶν σέ ὅλους ἐμᾶς.

Αὐτές οἱ πληγές ὁμιλοῦν γιά τήν ἄπειρη ἀγάπη Του πρός τόν ἄνθρωπο. Δέν χρειάζεται νά μᾶς πεῖ πόσο πολύ μᾶς ἠγάπησε, γιατί τό αἷμα ἐκ τῆς Ἁγίας Του Σαρκός, τά ἴχνη ἀπό τά καρφιά καί τήν λόγχη, αὐτό καταδεικνύουν. Μαζί μέ τήν ἀγάπη Του μᾶς φέρνει καί τήν συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν: «ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς». Μᾶς δίδει τήν εἰρήνη Του: «Εἰρήνη ἡμῖν» καί μᾶς χαρίζει τό Ἅγιο Πνεῦμα: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον». Μᾶς δίδει δηλαδή τήν δυνατότητα νά ζήσουμε μία ἀληθινή ζωή, μία ζωή πραγματικῆς ἐλευθερίας, μία ζωή πραγματικῆς ἀγάπης μέ τόν Θεό Πατέρα καί μεταξύ μας. Ἀγάπης καί ἐλευθερίας, πού δέν εἶναι μόνο ἀποτέλεσμα τῶν ἀνθρωπίνων προσπαθειῶν, ἀλλά εἶναι δῶρα τῆς ἀγάπης τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου. Καί εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖα αὐτά τά δῶρα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, γιά ὅσους θέλουν νά ζήσουν ἀληθινά.

Γι’ αὐτό, ὅσο καί ἄν πολεμοῦνται ἡ Ἐκκλησία καί τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄνθρωπος ἀναπαύεται, εἰρηνεύει καί ἀναγεννᾶται μόνο στόν Ἀναστάντα Κύριο. Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ δίδει στόν ἄνθρωπο τήν δυνατότητα νά βρεῖ τίς ἀληθινές βάσεις τῆς ζωῆς του καί πάνω σέ αὐτές νά οἰκοδομήσει οὐσιαστικά τήν προσωπική του ζωή, τήν κοινωνική του ζωή, τήν ἱστορία του καί τόν πολιτισμό του. Μία ἱστορία, ἕναν πολιτισμό, μία κοινωνία, πού βασίζονται στήν ἐλευθερία καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό τό μήνυμα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας ἐξαγγέλλουμε καί σέ ἐσᾶς σήμερα τέκνα ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγαπητά. Ἄς προσέλθουμε, λοιπόν, «ἀγαλλομένῳ ποδί», νά προσκυνήσουμε τόν Ἀναστάντα Κύριο καί φωτιζόμενοι ἀπό τήν χαρά καί τήν ἀγάπη, νά κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων κατά τήν πανέορτο καί φωταυγῆ αὐτή νύκτα, γιά νά λάβουμε τήν εὐλογία καί τήν πανσθενῆ χάρη τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος, στόν Ὁποῖο πρέπει ἡ δόξα καί τό κράτος καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας! Ἀμήν!

Ἅγιον Πάσχα, 2019

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

καί πολλῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Back to top button