ΕνημέρωσηΑνακοινώσεις

Έναρξη ενοριακών κατηχητικών συνάξεων και δραστηριοτήτων

Ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ κατηχητική δραστηριότητά της. Ἡ Κατήχηση εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο διαδίδεται καί στερεώνεται ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου μέσα στήν κοινωνία. Εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ κηρύγματος τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων, ἡ πνευματική σπορά τήν ὁποία καλούμαστε ὅλοι νά δεχθοῦμε, δίνοντας στήν ψυχή μας τόν χῶρο γιά νά βλαστήσει ὁ σπόρος καί νά ἀποδώσει τούς καρπούς του. Γι’ αυτό καί μετά τήν θερινή ἀνάπαυλα καί τήν ἀνάκτηση τῶν δυνάμεών μας, ἔρχεται ὁ καιρός κατά τόν ὁποῖο ἐπανεκκινεῖται τό ἔργο αὐτό. Ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἡ Ἐκκλησία ἔχει συνδέσει τήν ἔναρξη τοῦ Κατηχητικοῦ – Ἱεραποστολικοῦ Ἔτους μέ τήν Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἀναγινώσκεται ἡ εὐαγγελική περικοπή τοῦ Καλοῦ Σπορέως.

Ἐκεῖνο πού ἡ Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νά ἐπιτύχει μέσα ἀπό τήν Κατήχηση εἶναι ἡ πίστη στό λυτρωτικό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ μεταλαμπάδευση τοῦ ἤθους τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ἐνστερνισμός τῆς ὁμολογίας ὅτι ἕνας εἶναι ὁ Ἅγιος, ἕνας εἶναι ὁ Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Δέν ἀρκεῖ, λοιπόν, ἡ ἁπλή μετάδοση πληροφοριῶν γιά τήν ἐπίγεια δράση τοῦ Χριστοῦ καί τούς βίους τῶν Ἁγίων ἤ ὁ καταιγισμός μέ κα­νόνες καί ἀπαγορεύσεις. Πρέπει αὐτό τό ὁποῖο διδάσκουμε στά παιδιά καταρχήν καί στόν περίγυρό μας ἐν γένει, νά πηγάζει μέσα ἀπό τή ζωή μας. Πρέπει ὁ λόγος μας νά ὑποστηρίζεται ἀπό τά ἔργα μας, οἱ πράξεις μας νά εἶναι ἕνα ἐφαρμοσμένο κήρυγμα.

Ὅλα αὐτά δέν θεωροῦνται ἀνεξάρτητα ἀπό τήν λειτουργική καί μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά προέκτασή τους. Τά πάντα κινοῦνται γύρω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα καί τό Ἅγιο Ποτήριο, ὅπου συναντοῦμε τόν ἴδιο τόν Χριστό, τρεφόμαστε μέ τή Σάρκα καί τό Αἷμα Του, ἑνωνόμαστε μαζί Του. Συμμετέχουμε στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, γιά νά ἀποκτήσουμε τόν ἀγιασμό, τόν φωτισμό καί τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, γιά νά ἐλαφρύνουμε τό βάρος τῶν πλημμελημάτων, γιά νά προφυλαχθοῦμε ἀπό κάθε διαβολικῆ ἐνέργεια, γιά ἀποτροπή καὶ ἐμπόδιο ἀπό κάθε φαύλη καί πονηρά συνήθεια, γιά τήν ἀπονέκρωση τῶν παθῶν μας, γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, γιά τήν πρόσληψη τῆς θείας χάριτος καί γιά τήν συμμετοχή στή βασιλεία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ συμμετοχή μας στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας προϋποθέτει τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καί ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ γίνεται ἐφικτή ἐφόσον ὁ πιστός συμμετέχει στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Μέ αὐτόν τόν προσανατολισμό ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία καλεῖ ὅλα τά τέκνα της νά συμμετάσχουν στίς κατηχητικές δραστηριότητες τίς ὁποῖες οἱ κατά τόπους Ἐνορίες μας θά διοργανώσουν. Ἡ ἐφετινή χρονιά εἶναι ἰδιάζουσα, καθώς τά περιοριστικά μέτρα γιά τήν ἀποτροπή διαδόσεως τοῦ COVID-19 δέν θά μᾶς ἐπιτρέψουν νά ἀναπτύξουμε σέ ὅλη τήν ἔκτασή τους τίς δράσεις τίς ὁποῖες θά ἐπιθυμούσαμε νά ἔχουμε. Ὡστόσο, ἡ Ἐκκλησία μας θα δώσει τό παράδειγμα τῆς ζώσης Πίστεως μέ ὅλα τά μέσα πού διαθέτει, διοργανώνοντας κατηχητικούς κύκλους καί ἄλλες δραστηριότητες πού θά μορφώσουν τούς ἀνθρώπους κατά Χριστόν.

Σᾶς καλοῦμε ὅλους νά σταθεῖτε συμπαραστάτες μας στό ἔργο αὐτό. Καλοῦμε τούς γονεῖς, πού διαμορφώνουν τό αὔριο μέσα ἀπό τόν πυρῆνα τῆς κοινωνίας, πού εἶναι ἡ οἰκογένεια, νά μεταγγίσουν στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τήν ἐλπίδα στόν Χριστό. Ζητοῦμε ἀπό τούς ἁπλούς ἀνθρώπους νά σταθοῦν ὡς φίλοι καί συνοδοιπόροι σέ ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκη, μεγάλη ἡ μικρή, ὑλική ἡ πνευματική. Καλοῦμε τόν καθένα προσωπικά νά μελετήσει καί νά ἀκολουθήσει τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ ὥστε μέσῳ τῆς ὑπομονῆς καί τῆς παρηγορίας τῶν γραφῶν νά ἀποκτήσουμε τήν ἐλπίδα. Καί τότε, ὅλοι θά ἔχουμε βάλει ἕνα λιθαράκι στό νά γίνει ὁ κόσμος μας πιο ἀνθρώπινος· ὅλοι θά νιώσουμε τή Χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἐπισκιάζει τή ζωή καί τά ἔργα μας.

Back to top button