Ενημέρωση

Έναρξη μαθημάτων Σχολών Αγιογραφίας και Βυζαντινής Μουσικής

 

 

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

 

            Ἀγαπητοί μου,

            Ὡς γνωστόν στήν Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πέ­τρας και Χερ­ρο­νή­σου λει­τουρ­γεῖ Σχο­λὴ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς, ποὺ εἶ­ναι ἀ­να­γνω­ρι­σμέ­νη ἀ­πὸ τὸ Ὑ­πουρ­γεῖ­ο Πο­λι­τι­σμοῦ (ἀ­ριθμ. Φ.Ε.Κ. 1275, τ.2, 71996/1879).

            Ἡ Σχο­λὴ ἔ­χει ἕ­δρα τή Νε­ά­πο­λη καί τμή­μα­τά της λειτουργούν στό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Με­γά­λης Πα­να­γί­ας Νεαπόλεως, στό Κέν­τρο Ποι­μαν­τι­κῆς Δι­α­κο­νί­ας Ἁ­γί­ας Τριά­δος τοῦ Ἁγίου Νι­κολάου,  στό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο τοῦ Ἱ. Να­οῦ Εὐ­αγ­γε­λι­στρί­ας Λι­μέ­νος Χερ­σο­νή­σου καί στό Ἐκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας Μαλίων.

           Δι­ευ­θυν­τής τῆς Σχο­λῆς εἶ­ναι ὁ πρω­το­ψάλ­της κ. Ἀν­τώ­νιος Πλα­ΐ­της, τὸν ὁ­ποῖ­ον πλαι­σι­ώ­νουν ἐ­κλε­κτοὶ συ­νερ­γά­τες.

            Ἡ φοί­τη­ση στὴ Σχο­λὴ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς εἶ­ναι πεν­τα­ε­τής. Στὸ τέ­λος κά­θε δι­δα­κτι­κοῦ ἔ­τους δι­ε­ξά­γον­ται προ­α­γω­γι­κές, πτυ­χια­κὲς καὶ δι­πλω­μα­τι­κὲς ἐ­ξε­τά­σεις, ἀ­πὸ ἐ­πι­τρο­πὴ ποὺ ὁ­ρί­ζει τὸ Ὑ­πουρ­γεῖ­ο Πο­λι­τι­σμοῦ.

            Οἱ σπου­δα­στές καὶ οἱ σπου­δά­στρι­ες τῆς Σχο­λῆς, με­τὰ τὴν ἀ­πο­φοί­τη­σή τους, ἔ­χουν τὴ δυ­να­τό­τη­τα νὰ ἀ­πο­κτή­σουν Πτυ­χί­ο ἢ Δί­πλω­μα, μὲ τὸ ὁ­ποῖ­ο μπο­ροῦν νὰ δι­δά­ξουν ὡς κα­θη­γη­τὲς σὲ μου­σι­κὰ σχο­λεῖ­α ἢ ἀ­κό­μη νὰ ἀ­πο­κα­τα­στα­θοῦν σὲ ἄλ­λους ἐκ­παι­δευ­τι­κοὺς ὀρ­γα­νι­σμοὺς τοῦ ἰ­δι­ω­τι­κοῦ το­μέ­α.

            Οἱ Σπου­δα­στές τῆς Σχο­λῆς συγ­κρο­τοῦν Βυ­ζαν­τι­νὴ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὴ χο­ρω­δί­α, ποὺ πραγ­μα­το­ποι­εῖ μου­σι­κές ἐκ­δη­λώ­σεις.

Ὁ Ἁ­για­σμός γιὰ τὴν ἔ­ναρ­ξη τῶν μα­θη­μά­των θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ τή Δευτέρα 22 Σε­πτεμ­βρί­ου ἐ.ἔ. καὶ ὥ­ρα 6.00 μμ. στό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Με­γά­λης Πα­να­γί­ας Νε­α­πό­λε­ως.

Γιὰ πλη­ρο­φο­ρί­ες – ἐγ­γρα­φές μπο­ρεῖ­τε νὰ ἀ­πευ­θύ­νε­στε στά Γρα­φεῖ­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, κα­θη­με­ρι­νά στό τηλ. 28410 32320 και στὸν γραμ­μα­τέ­α τῆς Σχο­λῆς π. Ἐμ­μα­νου­ήλ Πα­τε­ρά­κη, στο τηλ. 6973612280.

Σᾶς γνωρίζουμε, ἐ­πί­σης, ὅτι στὴν Μη­τρό­πο­λή μας λει­τουρ­γεῖ Σχο­λή Ἁ­γι­ο­γρα­φί­ας, ἡ ὁ­ποί­α στε­γά­ζε­ται σέ εἰ­δι­κά δι­α­μορ­φω­μέ­νο χῶ­ρο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Σε­λλι­νά­ρι.

Στὴν Σχο­λή δι­δά­σκε­ται ἡ τέ­χνη τῆς ἁ­γι­ο­γρα­φίας τῆς Κρη­τι­κῆς Σχο­λῆς πού μᾶς κλη­ρο­δότησε ἔργα ἀ­πα­ρά­μιλ­λης τέ­χνης καὶ ἔκ­φρα­σης.

Ὑ­πεύ­θυ­νος τῆς Σχο­λῆς εἶ­ναι ὁ ἁ­γι­ο­γρά­φος κ. Θε­μι­στο­κλῆς Ματ­θαιά­κης.

Οἱ ἐγ­γρα­φές γί­νον­ται στά Γρα­φεῖ­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως κα­θη­με­ρι­νά. Γιά πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεῖ­τε να ἀ­πευ­θύ­νε­σθε στὸ τη­λέ­φω­νο 28410 32320.

Ὁ Ἁ­για­σμὸς γιὰ τὴν ἔ­ναρ­ξη τῶν μα­θη­μά­των τῆς Σχο­λῆς Ἁ­γι­ο­γρα­φί­ας θὰ τε­λε­σθεῖ τὴν Τετάρτη 1η Ὀ­κτω­βρί­ου ἐ.ἔ. στὶς 6.00 μ.μ. στὴν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Σε­λλινά­ρι.

Παρακαλοῦμε προσέλθετε νά φοιτήσετε στίς Σχολές αὐτές καί προτρέψετε ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, κυρίως ὅμως νέους καί νέες, νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα τῆς Ἱεροψαλτικῆς καί τῆς Ἁγιογραφίας.

Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της

†Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος

Back to top button