Ενημέρωση

Ἐγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ.Νεκταρίου γιά τήν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ἐ­λέ­ῳ Θε­οῦ Μη­τρο­πο­λί­της
τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της Μη­τρο­πό­λε­ως Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου
παν­τί τῷ πλη­ρώ­μα­τι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας
χά­ριν, εἰ­ρή­νην καί ἔ­λε­ος πα­ρά τοῦ ἐν Βη­θλε­έμ τε­χθέν­τος Σω­τῆ­ρος Χρι­στοῦ

Ἀγαπητοί μου,
Σύμ­πας ὁ χρι­στι­α­νι­κὸς κό­σμος ἑ­ορ­τά­ζει τὸ γε­γο­νὸς τῆς κα­τὰ Σάρ­κα Γεν­νή­σε­ως τοῦ Υἱ­οῦ καὶ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ, τὴν ἀ­να­το­λὴ τοῦ νο­η­τοῦ Ἡ­λί­ου τῆς δι­και­ο­σύ­νης, ποὺ ἀ­πο­τε­λεῖ τὴν αἰ­τί­α τῆς ἀ­να-πλά­σε­ως καὶ ἀ­να­δη­μι­ουρ­γί­ας τοῦ ἀν­θρώ­που καὶ τοῦ κό­σμου.
Ὅ­λα τὰ γε­γο­νό­τα τῆς σω­τη­ρί­ας, ὁ­λό­κλη­ρο τὸ Εὐ­αγ­γέ­λιο συ­νο­ψί­ζον­ται στὴ χαρ­μό­συ­νη ἀγ­γε­λί­α ὅ­τι «ἐ­τέ­χθη ὑ­μῖν σή­με­ρον Σωτὴρ, ὃς ἐ­στι Χρι­στὸς Κύ­ριος» (Λουκ. 2,11).
Αὐ­τὴ ἡ φα­νέ­ρω­ση τοῦ Μο­νο­γε­νοῦς Υἱ­οῦ τοῦ Θε­οῦ στὴν οἰκου­μέ­νη καὶ στὴ ζω­ή μας, εἶ­ναι ὄν­τως τὸ με­γα­λύ­τε­ρο θαῦ­μα, τὸ πα­ρά­δο­ξον μυ­στή­ριον, «τὸ πάν­των τῶν και­νῶν και­νό­τα­τον» (Ἅγ. Ἰ­ω­άν­νης ὁ Δα­μα­σκη­νός).
 Ἡ ἐ­ναν­θρώ­πη­ση τοῦ Θε­οῦ Λό­γου ἀ­πο­τε­λεῖ τὴν κο­ρυ­φαί­α ἐ­νέρ­γεια τοῦ Θε­οῦ γιὰ τὴ σω­τη­ρί­α τοῦ κό­σμου. Ἦλ­θε στὴ γῆ, «ἔ­κλι­νεν οὐ­ρα­νοὺς καὶ κα­τέ­βη» (Βα­σιλ.2, 22,10) γιὰ νὰ σώ­σει «τὸν λα­ὸν αὐ­τοῦ ἀ­πὸ τῶν ἁ­μαρ­τι­ῶν αὐ­τῶν» (Ματθ. 1,21). «Αὐ­τὸς ἐ­νην­θρώ­πη­σεν ἵ­να ἡ­μεῖς θε­ο­ποι­η­θῶ­μεν», ὅ­πως δι­δά­σκει ὁ Μέ­γας Ἀ­θα­νά­σιος.
Τὰ Χρι­στού­γεν­να βι­ώ­νον­ται μὲ τὴν ἀ­πέκ­δυ­ση τοῦ πα­λαι­οῦ καὶ μὲ τὴν ἔν­δυ­ση τοῦ νέ­ου ἐν Χρι­στῷ ἀν­θρώ­που, μὲ τὴ θε­ο­κοι­νω­νί­α, ποὺ ὁ σαρ­κω­θείς Χρι­στὸς ἔ­φε­ρε, διὰ τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, στὸν κό­σμο. Χρι­στού­γεν­να, λοι­πὸν, ση­μαί­νει ὁ Χρι­στὸς στὴ ζω­ή μας, ὁ Χρι­στὸς στὸν κό­σμο. Χρι­στὸς παν­τοῦ.
Ποῦ εἶ­ναι ὅ­μως ὁ Χρι­στὸς σή­με­ρα; Ποι­ὸς πο­θεῖ τὸ Χρι­στό; Ποι­ὸς ἔ­χει τὴν ἀ­γω­νί­α νὰ ἑ­νω­θεῖ μα­ζί Του; Ὁ Χρι­στὸς ἀ­γνο­εῖ­ται. Ὁ Χρι­στὸς πε­ρι­φρο­νεῖ­ται. Ὁ Χρι­στὸς βλα­σφη­μεῖ­ται, πολ­λὲς φο­ρὲς ἀ­πὸ ἐ­μᾶς τοὺς ἰ­δί­ους, ποὺ πρέ­πει νὰ ἀ­πο­τε­λοῦ­με τοὺς δι­αγ­γε­λεῖς τοῦ μη­νύ­μα­τός Του.
Ἡ κοι­νω­νί­α μας βι­ώ­νει μί­α κα­θο­λι­κὴ ἄρ­νη­ση τῆς πα­ρου­σί­ας καὶ τοῦ μη­νύ­μα­τος τοῦ Χρι­στοῦ. Δὲν ἔ­χει τό­πο γιὰ κα­τά­λυ­μά Του στὰ σπί­τια μας. Ὅ­λοι μας γι­ορ­τά­ζου­με ἐ­θι­μι­κὰ Χρι­στού­γεν­να καὶ προ­σπερ­νοῦ­με ἀ­δι­ά­φο­ροι τὴ με­γά­λη καὶ σω­τη­ρι­ώ­δη, γε­νέ­θλιο Ἡ­μέ­ρα τῆς ἀ­να­πλά­σε­ώς μας.
Αὐ­τὲς τὶς ἡ­μέ­ρες γί­να­με στὸν τό­πο μας μάρ­τυ­ρες πολ­λῶν γε­γο­νό­των καὶ ἐκ­δη­λώ­σε­ων. Προ­βλη­μα­τι­στή­κα­με, πο­νέ­σα­με ἀ­πὸ τὰ τυ­πώ­μα­τα καὶ τὰ πα­θή­μα­τα τῶν και­ρῶν. Ἀ­πὸ τὶς κα­τα­λυ­τι­κὲς κραυ­γὲς τοῦ πλή­θους. Ἀ­πὸ τὶς ἐ­να­γώ­νι­ες φω­νὲς τῶν ἀ­πο­ψυ­χόν­των νέ­ων. Ὁ τό­πος μας περ­νᾶ βα­θύ­τα­τη κρί­ση. Ὄ­χι μό­νο οἰ­κο­νο­μι­κὴ, ἀλ­λὰ πρὸ πάν­των ἠ­θι­κὴ καὶ πνευ­μα­τι­κή. Ἡ κο­σμι­κὴ πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εἶ­ναι θαμ­πή, ὅ­πως τό­τε στὴ βη­θλε­ε­μι­κὴ νύ­κτα ποὺ γεν­νή­θη­κε ὁ Χρι­στός.
Πα­ρή­γο­ρη καὶ ἐλ­πι­δο­φό­ρα φω­νὴ ἡ ἀ­γω­νί­α τῶν νέ­ων, τὸ ξέ­σπα­σμά τους, γιὰ ὅ,τι ὑ­πο­κρι­τι­κὸ καὶ ψεύ­τι­κο τούς προ­σφέ­ρου­με. Πα­ρή­γο­ρη καὶ ἐλ­πι­δο­φό­ρα ἡ ἀ­γω­νί­α τῶν γο­νέ­ων, ὅ­λων τῶν ἀν­θρώ­πων ποὺ δί­δουν τὸ πα­ρὸν τοῦ Θε­οῦ καὶ δι­α­κρα­τοῦν τὸ ἦ­θος καὶ τὸ φρό­νη­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Εἶ­ναι κοι­νὴ πλέ­ον δι­α­πί­στω­ση ὅ­τι πο­ρεί­α δί­χως Θε­ὸ ὁ­δη­γεῖ σὲ ὁ­δοὺς ἀ­πω­λεί­ας.
Τὰ Χρι­στού­γεν­να μᾶς κα­λοῦν νὰ βι­ώ­σου­με τὸ γε­γο­νὸς τῆς Σαρ­κώ­σε­ως τοῦ Θε­οῦ Λό­γου, νὰ κοι­νω­νή­σου­με τοῦ πλού­του τῆς ἀ­γά­πης Του, νὰ πι­στεύ­σου­με στὸ Χρι­στὸ, ὡς μο­να­δι­κὸ Σω­τήρα καὶ Λυ­τρω­τή μας. Χω­ρὶς τὸ Χρι­στὸ ἡ ζω­ή μας εἶ­ναι κό­λα­ση καὶ ἀ­να­δί­δει ὀ­σμὴ θα­νά­του.
Μὲ τὸ Χρι­στό, διὰ τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Του, μπο­ρεῖ νὰ ἀλ­λά­ξουν τὰ πάν­τα, γύ­ρω καὶ μέ­σα μας. Ὁ Χρι­στὸς κα­ταρ­γεῖ τὰ νέ­α εἴ­δω­λα ποὺ προ­σκυ­νοῦ­με. Ὁ Χρι­στὸς ἀ­να­και­νί­ζει τὴ ζω­ή μας καὶ θε­με­λι­ώ­νει ἕ­να και­νούρ­γιο κό­σμο εἰ­ρή­νης, δι­και­ο­σύ­νης καὶ ἀ­γά­πης.
Σᾶς πα­ρα­κα­λῶ, πα­τρι­κὰ, ἑ­ορ­τά­σε­τε Χρι­στού­γεν­να μὲ τὸ Χρι­στό. Φρο­νεῖ­τε τὰ τοῦ Χρι­στοῦ. Εἰ­ρη­νεύ­ε­τε κα­τὰ Χρι­στόν. Ἀ­γα­πᾶ­τε ἐν Χρι­στῷ. Ἐλ­πί­ζε­τε εἰς Χρι­στόν. Ὁ Χρι­στὸς γεν­νᾶ­ται γιὰ νὰ ἀ­να­γεν­νη­θεῖ ὁ κό­σμος. Ὁ Χρι­στὸς ἀ­πο­τε­λεῖ τὴν ἐγ­γύ­η­ση τῆς σω­τη­ρί­ας τοῦ κό­σμου.
Μέ αὐτές τίς πατρικές σκέψεις ἐκφράζω πρός ὅλους σας τήν ἀγάπη μου, τήν εὐγνωμοσύνη μου γιά τήν ἀφοσίωσή σας στήν Ἐκκλησία. Προσεύχομαι γιά σᾶς, γιά τά παιδιά σας, τίς οἰκογένειές σας, γιά τόν τόπο μας. Νά εἶσθε εὐλογημένοι πάντοτε ἀπό τόν νηπιάσαντα Κύριό μας.
                                                     Χρι­στού­γεν­να 2008

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button