Ενημέρωση

Μαθήματα Ελληνικής από το Κέντρο Μελέτης Ορθοδόξου Πολιτισμού

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

CENTRE D’ ETUDE DE LA CULTURE ORTHODOXE

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου

 

ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΑ Τ.Θ. 520, Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ. & ΦΑΞ # 2841028680

EXO LAKONIA P.B. 520,  P.C. 72100  AGHIOS NIKOLAOS CRETE, TEL. & FAX # 2841028680

ЭКСО ЛАКОНИЯ п/я 520, ИНДЕКС 72100, АГИОС НИКОЛАОС, КРИТ, ТЕЛ./ФАКС  # 2841028680

EXO LAKONIA.  B P. 520  GR. 72100 AGHIOS NIKOLAOS CRÈTE N° de tél. & de télécopie : 28410 28680  

Email: [email protected]

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας, Ορθοδόξου Θεολογίας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Ορθοδόξου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι για ενδέκατη συνεχή χρονιά διοργανώνει εντατικά μαθήματα εκμάθησης και βελτίωσης της Ελληνικής γλώσσας 3 επιπέδων (αρχάριο, μέσο, προχωρημένο).

Για την υλοποίηση των θερινών μαθημάτων, το Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, το Τ.Ε.Ι. Αγίου Νικολάου, τη Θεολογική Ακαδημία και το Θεολογικό Σεμινάριο Μόσχας και με άλλα Πανεπιστήμια της Ρωσίας. Επιπλέον, από το 2011, το Ινστιτούτο έχει αναγνωριστεί ως Μέλος στο Φόρουμ των Θεολογικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας, Ορθοδόξου Θεολογίας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στo πλαίσιο του αφιερωματικού έτους (2016) Ελλάδας-Ρωσίας, οργάνωσε με πολλή επιτυχία στο Ηράκλειο, 4-6 Νοεμβρίου 2016, Διεθνές Διαπανεπιστημιακό Ελληνορωσικό Συνέδριο με θέμα «Η Ιεραποστολική, Φιλολογική και Πολιτιστική Προσφορά των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου στους Σλάβους. Αφετηρία για την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας».

Τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας θα διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου τ.έ. Απευθύνονται πρωτίστως σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς ξένων Πανεπιστημίων. Πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή (8.45 – 13.20) στις αίθουσες του Τ.Ε.Ι. Αγίου Νικολάου, στα Έξω Λακώνια. Την Ελληνική Γλώσσα διδάσκουν καθηγητές φιλόλογοι ελληνικών Πανεπιστημίων ειδικευμένοι στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης σε ενηλίκους μη φυσικούς ομιλητές. Παράλληλα με τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας, παρέχεται πρόγραμμα φιλολογικής προσέγγισης και ανάλυσης θεολογικών κειμένων με δύο συναντήσεις εβδομαδιαίως διάρκειας 2 ωρών η καθεμία, με προαιρετική παρακολούθηση.  Τέλος, ειδικότερα για τον Ιούλιο 2017, οι φοιτητές και οι καθηγητές που θα παρακολουθήσουν το θερινό πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργητικά στο Β΄ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδής στην Ορθόδοξη Θεολογία και τον Πολιτισμό.

Παρακαλούμε πολύ, όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στα παρακάτω μέιλ μέχρι και τις 19 Μαΐου. Θα υπάρξει άμεση ενημέρωση και οριστικοποίηση της συμμετοχής τους.

Εγγραφές : κ. Πετάσης Μανώλης, 6947206661, [email protected] 

Πληροφορίες:

Στα ελληνικά:  κ. Δρακάκης Μανώλης, 2810- 289038, [email protected],

Στα αγγλικά:  κα Γεναράκη Αμαλία, 2810-761296, [email protected],

Στα ρωσικά: κα Μπορίσοβα Τατιάνα, 2810-325461, [email protected]

 

 

IN ENGLISH

 

A course of Greek Language, under the auspices of the Holy Metropolis of Petra and Cherronissos, will be held for the eleventh consecutive year by the Institute of Greek Language, Orthodox Theology and Culture and the Centre for the Study of the Orthodox Culture for four weeks, from 1 July 2017 until 30 July 2017. The courses will be intensive for elementary, intermediate and for advanced learners. The courses aim to students and professors of foreign universities and to non-Greek citizens of the town of Agios Nikolaos and of other areas who wish to learn or improve their knowledge of the Greek language.

         On the realization of the summer courses, the Institute collaborates closely with the Patriarchal University Ecclesiastical Academy of Crete, the Technological Institute in St. Nikolaos, the Theological Academy and the Theological Seminary of Moscow as well as other Russian Universities. Moreover, since 2011, the Institute has been recognized as a Member at the Forum of European Union Theological Schools. Indeed, the Institute of Greek Language, Orthodox Theology and Culture in collaboration with the Patriarchal University Ecclesiastical Academy of Crete as well as other Universities in Greece and abroad under the auspices of the Ecumenical Patriarchate, as part of the Russia-Greece Cross-Cultural Year (2016), successfully organized in Heraklion, 4-6 November 2016, an International Interuniversity Greek-Russian Conference on “The Missionary, Literary and Cultural Work of  Ss. Cyril and Methodius to the Slavs. A starting point for the deepening of Greek-Russian relations”.

The courses will take place in the area of Technological Institute Exo Lakonia of the municipality of Agios Nikolaos, Monday to Friday 8.45 to 13.20. Greek Professors of Ancient and Modern Greek, specialized in the teaching of Greek as a second language for adult non native speakers, will teach in the courses. In addition toGreeklanguagecourses there will also be a program of literary approach and analysisof theologicaltextsin twoweeklymeetingsoftwo hourseach.Student participationin the programis voluntary. Especially forJune 2017, students and professors who will attendthesummer programwill have the opportunityto actively participateinthe 2ndPostgraduate Course of  the Study of OrthodoxTheologyand Culture.

            Those interested in attending the program, are kindly requested to complete the application form and send it to the following e-mails up to 19 May. There will be an immediate response and confirmation of their participation.

Registrations : Mr. Petasis Manolis, 6947206661, [email protected]

Information:

For the Greek Language: Mr Drakakis Manolis, 2810-289038, [email protected],

For the English Language: Mrs Genaraki Amalia, 2810-761296, [email protected],

For the Russian Language: Mrs Borisova Tatiana, 2810-325461, [email protected]

 

 

 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 

Институт Новогреческого языка, православного богословия и культуры в сотрудничестве с Центром изучения православной культуры объявляет о проведении одиннадцатых летних курсов интенсивного изучения новогреческого языка на трех уровнях: начальном,  среднем и продвинутом. Курсы проводятся под эгидой митрополии Петры и Херрониса.    

            Курсы греческого языка пройдут в течение четырех недель с 1 по 30 июля 2017 года.  Курсы, прежде всего, адресованы студентам и преподавателям иностранных вузов. Летние курсы проводятся институтом в сотрудничестве с Критской патриаршей высшей духовной академией, Технологическим институтом г. Агиос-Николаос, Московской духовной академией и другими вузами России. С 2011 года институт  является официальным членом Европейского форума богословских институтов. В рамках года культурного обмена Греции и России  4 – 6 ноября 2016 г. Институт греческого языка, православного богословия и культуры совместно с Критской патриаршей высшей духовной академией и другими греческими и зарубежными вузами  под эгидой Вселенского патриархата провел  в г. Ираклионе Международную междисциплинарную научную конференцию по теме «Миссионерский, филологический и культурный вклад святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещение славянских народов и его значение в контексте дальнейшего углубления связей Греции и России».    

Уроки греческого языка в рамках курсов будут проходить с понедельника по пятницу по утрам с 8.45 до 13.20 в аудиториях Технологического института г. Агиос Николаос в поселке Эксо Лакония. Занятия будут проводиться филологами – выпускниками греческих университетов, специализирующимися на преподавании греческого языка как иностранного для взрослых. Помимо уроков греческого языка в рамках курсов будут проводиться дополнительные факультативные вечерние занятия, посвященные византийской филологии и анализу святоотеческих текстов (по два часа два раза в неделю).  Участие в данных занятиях необязательное. Слушатели курсов смогут также принять участие в программе лекций и мероприятий по изучению православного богословия и культуры магистерского уровня. 

Убедительно просим всех желающих принять участие в курсах заполнить заявку и отправить ее в электронном виде до 19 мая на один из нижеследующих адресов. Мы немедленно  подтвердим Ваше участие и направим Вам всю необходимую информацию.

Запись на курсы:

г-н. Манолис Петасис, 6947206661, [email protected]

Дополнительная информация: 

На греческом языке:  г-н. Манолис Дракакис,   2810- 289038, [email protected]

На русском языке: г-жа Татьяна Борисова, 2810-325461[email protected]

На английском языке: г-жа Амалия Яннараки, 2810-761296, [email protected]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button