Ενημέρωση

Ἡμερίδα ξεναγών

Τήν 21ην Μαρτίου 2009 ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τουρισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τήν εὐλογίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί μέ τήν συνεργασίαν τοῦ Σωματείου Ἐπαγγελματιῶν Ξεναγῶν Κρήτης καί Σαντορίνης, διωργάνωσεν Ἡμερίδα εἰς τήν ὁποίαν συμμετεῖχον ἐπαγγελματίαι Ξεναγοί τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης.
Ἡ Ἡμερίς ἐφιλοξενήθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου. Ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως.
Σκοπός τῆς Ἡμερίδος ταύτης ἦτο νά καλλιεργηθῇ ἔτι περισσότερον ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ Ξεναγῶν καί Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί νά δοθῇ παραλλήλως ἡ δυνατότης εἰς τούς Ξεναγούς, νά ἐκφράσουν τάς ἀπόψεις, τάς σκέψεις των καί νά ἀναζητηθοῦν ἀπό κοινοῦ μέ τήν Ἐκκλησίαν λύσεις, διά τά σοβαρά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν.
Ἀφοῦ ἀνεγνώσθη ἡ εἰσήγησις – χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήου κ. Νεκταρίου, προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τουρισμοῦ, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος ἀπηύθυνε χαιρετισμόν καί ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν.
Χαιρετισμούς ἐπίσης ἀπηύθυνον ὁ Δήμαρχος Νεαπόλεως κ. Νικόλαος Καστρινάκης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ξενοδόχων κ. Νικηφόρος Λαμπρινός καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἐπαγγελματιῶν Ξεναγῶν Κρήτης καί Σαντορίνης κ. Εὐάγγελος Παπανικολάου.
 Ὡμίλησαν, κατά σειράν, ὁ καθηγητής κ. Ἰωάννης Λίλης, δρ. Θεολογίας, διδάσκων εἰς τήν Ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν Κρήτης μέ θέμα «Διαφοραί μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων εἰς τήν σύγχρονον κοινωνίαν», ὁ κ. Γεώργιος Στριλιγκᾶς, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων καί Πρόεδρος Συνδέσμου Κρητῶν Θεολόγων μέ θέμα «Θεολογικαί προσεγγίσεις εἰς τήν χριστιανικήν τέχνην» καί τέλος ὁ κ. Σπυρίδων Δανέλλης, Δήμαρχος Χερσονήσου μέ θέμα «Ὁ Τουρισμός ὡς παράγων ἀναπτύξεως καί ὡς πηγή προβλημάτων».
Μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεων, μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Σωματείου τῶν Ξεναγῶν, ἐτιμήθη ὁ κ. Ἐμμανουήλ Μπορμπουδάκης, τέως Προϊστάμενος τῆς 13ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἐγένετο ἐκτενής ἀναφορά εἰς τό ἔργον αὐτοῦ καί ἐπεδόθη εἰς αὐτόν τιμητική πλακέτα ἀπό τόν Πρόεδρον τοῦ Σωματείου Ξεναγῶν.
Εἰς τήν Ἡμερίδα συνεζητήθησαν καί ἄλλα θέματα, ἔχοντα σχέσιν μέ τόν Τουρισμόν εἰς τήν Μεγαλόνησον καί ἐδόθησαν ἀπαντήσεις εἰς ἀπορίας, θεολογικοῦ κυρίως περιεχομένου. Μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος ἐπεδόθησαν εἰς τούς Συνέδρους ἔντυπα (προσκυνηματικοί ὁδηγοί κ.λ.π.) ἀναφερόμενα εἰς τήν ἱστορίαν τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Μνημείων τής Ἀνατολικῆς Κρήτης καί τέλος παρετέθη γεῦμα εἰς ἅπαντας.
Ἀκολούθως ἐπραγματοποιήθη ἐπίσκεψις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Βιγλιωτίσσης, σημαντικόν ἐκκλησιαστικόν μνημεῖον τῆς βυζαντινῆς περιόδου, τό ὁποῖον εὑρίσκεται πλησίον τοῦ χωρίου Βουλισμένη τῆς ἐπαρχίας Μεραμβέλλου, ὅπου καί ἐγένετο ξενάγησις ὑπό τῆς κ. Γεωργίας Μοσχόβη, ἀρχαιολόγου τῆς 13ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων.
Μετά τήν λῆξιν τῆς ξεναγήσεως ἐγένετο πεζῆ κατάβασις τῶν Ξεναγῶν πρός τό χωρίον Βουλισμένη, ὅπου καί παρετέθη δεξίωσις ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου.
Διά τούς Ξεναγούς τῆς Δυτικῆς Κρήτης πρόκειται νά πραγματοποιηθῇ Ἡμερίς τήν 10ην τοῦ μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν Κρήτης, εἰς Κολυμβάριον Χανίων.

 

Φωτογραφίες: Θάνος Κορομπύλιας, Δημοσιογράφος

Back to top button