Ενημέρωση

Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Πέτρας καὶ Χερρονήσου κ. Νεκταρίου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

 Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν σήμερα. Ἑορτὴ τῶν Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἑορτὴ τῆς Παιδείας τοῦ Γένους μας, ποὺ τιμᾶ τὸ καλύτερο ἀπαύγασμα τοῦ πνευματικοῦ θησαυροῦ ποὺ διαθέτει ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός, ὅπως αὐτὸ ἔχει καταγραφεῖ στὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας.

Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἅγιοι. Ἄνθρωποι προσευχῆς καὶ ἄσκησης, στοὺς ὁποίους ὁ βίος συμπορευόταν μὲ τὸ λόγο καὶ ὁ λόγος μὲ τὴν πολιτεία. Ἀναδείχθηκαν ἐν Χριστῷ ἐλεύθεροι, ἥρωες στοὺς ἰσχυρούς τῆς γῆς, ἐνάντια στὴ διαφθορὰ τῆς ἐποχῆς τους καὶ στὸν πόλεμο κατὰ τῆς ἁμαρτίας.

Τρεῖς Ἱεράρχες. Χριστοφόροι καὶ χριστοκήρυκες, διαλέχθηκαν μὲ τὸν Θεὸ, ἑρμήνευσαν τὸ μυστήριο τῆς πίστεως καὶ προσανατόλισαν τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ἀληθινὸ καὶ μοναδικὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς, τὴν ἁγιότητα. Γράφουν:«παιδεία, μετάληψις τῆς ἁγιότητος ἐστὶ».

 Τρεῖς Ἱεράρχες. Διδάσκαλοι. Παιδαγωγοί. Πρότυπα αἰώνια. Παραδείγματα ἀξεπέραστα. Συμπορευτὲς καὶ ὄχι ἐπιτιμητὲς τῶν νέων. Μᾶς ἔμαθαν νὰ ζοῦμε δίπλα στὰ παιδιά μας. Νὰ τὰ κατάνοοῦμε καὶ νὰ μὴν ἀπαιτοῦμε. Νὰ τὰ ἐμπνέουμε μὲ τὴν σύνεσή μας, στοχεύοντας στὶς ἄριστες λύσεις.

 Οἱ Τρεῖς Ιεράρχες διδάσκουν ὅτι ὅταν δὲν ὑπάρχει ἠθικὸς βίος, τό-τε δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει γνήσιος καὶ ἀνυπόκριτος λόγος. Τὰ παιδιὰ κατέχουν ἀπὸ τὸ Θεὸ ὡς δῶρο, τὸ πιὸ εὐαίσθητο πνευματικὸ αἰσθητήριο, νὰ διακρίνουν τὸ ἀληθινὸ ἀπὸ τὸ ψεύτικο, τήν τιμιότητα ἀπό τήν ὑποκρισία.

 Τρεῖς Ἱεράρχες. Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Χαρισματικοὶ ποιμένες. Δὲν ἐκμεταλεύθηκαν τὴν θέση τους ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὰ θέλγητρα τοῦ κόσμου. Δέν ἐγκατέλειψαν τὸ λαὸ στὰ φόβητρα τῆς ἐξουσίας. Ὑπῆρξαν πιστοὶ, αὐθεντικοί. Χαίρονταν τὴν πρόοδο καὶ τὴν ἀγάπη τῶν παιδιῶν τους. Σήκωσαν τοὺς κόπους, τὶς θυσίες τους, τὶς κακοπάθειές τους, ὅλα αὐτὰ ποὺ συνακολουθοῦν τὴν ἀποστολὴ τοῦ πνευματικοῦ πατέρα.

 Ὑπῆρξαν παραδείγματα ἀφθάρτου ἤθους, συνέπειας, δικαιοσύνης, φιλοπτωχίας, φιλανθρωπίας, αὐτοῦ τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἀρχοντικοῦ τρό-που τῆς Ὀρθοδοξίας. Γι’ αὐτὸ καὶ λατρεύτηκαν ὡς πνευματικοὶ Πατέ-ρες καὶ συνετέλεσαν στὴν ἀναγέννηση καὶ τὴν ἀνάσταση πολλῶν ἀνθρώπων.

 Ἀγαπητοί μου,

 Αὐτοί εἶναι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἅγιοι, Παιδαγωγοί, Πατέρες. Αὐτὴν τὴν τριπλῆ ἰδιότητα τιμοῦμε στὰ πρόσωπά τους. Αὐτὴν τιμᾶ ἡ Παιδεία τοῦ Γένους μας, ποὺ τοὺς ἔθεσε προστάτες της.

 Τί μᾶς προτρέπουν σήμερα; Νὰ δίδουμε προτεραιότητα στὶς πνευματικὲς ἀξίες, στὰ χαρίσματα, στὸν ἐσωτερικὸ πλοῦτο τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Καὶ προτεραιότητα στὴ ζωὴ τῶν νέων μας ἔχει ἡ καλλιέργεια τῆς φρόνη-σης, τῆς σύνεσης καὶ τῆς διάκρισης. Αὐτὴ παρέχει τὴ δυνατότητα νὰ φιλοσοφοῦν καὶ νὰ ἐκτιμοῦν σωστὰ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα.

 Τὰ παιδιά μας περισσότερο ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ στοργὴ καὶ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη τὰ διορθώνει, ἡ ἐκδίκηση τὰ καταστρέφει. Ἡ ἀπροϋπόθετη ἀγάπη εἶναι ὁ ὑπέρτατος σκοπὸς τῆς ἀγωγῆς.

 Ἡ ἐποχὴ μας εἶναι δύσκολη, ρευστή, μεταβατική. Οἱ ἐκρήξεις τῶν νέων θὰ συνεχισθοῦν. Ἡ ἀνασφάλεια ποὺ βιώνουν εἶναι ἔντονη. Οἱ ἰλιγγιωδῶς ἐπιταχυνόμενες τεχνολογικές καὶ κοινωνικὲς ἀλλαγές, οἱ ἀνταγωνιστικὲς καί ἀλλοτριωτικὲς οἰκονομικὲς σχέσεις γεννοῦν συνεχῶς προβληματισμοὺς γιὰ τὴ φύση καὶ τὴ στοχοθεσία τῆς παρεχόμενης παιδείας.

 Ἔχουμε ὅλοι, γονεῖς, παιδαγωγοί, Ἐκκλησία, κοινωνία ὑποχρέωση νὰ δίδουμε τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ τὴ ζωή μας, γιὰ νὰ ζήσουν τὰ παιδιά μας. Σᾶς παρακαλῶ μὴν τὰ πληγώνετε. Χαρίζετέ τους ἐλπίδα, αἰσιοδοξία, ἐμπιστοσύνη, χαρά. Ὁμιλεῖτε περισσότερο στὸ Θεὸ γιὰ τὰ παιδιά σας.

 Ἄς καλλιεργήσουμε, ἄς ἀναδείξουμε τὴν ἱερότητα τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων μέσα ἀπό τήν ἐπικοινωνία, τήν ἀναστροφή μας μὲ τοὺς νέους. Νά προτάσσουμε τοῦ μηχανιστικοῦ γνωσιοκεντρισμοῦ τήν καλλιέργεια τῆς ἀλληλεγγύης, τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τῆς δημιουργίας.

 Εὔχομαι τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς Παιδείας τοῦ τόπου μας, στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς λειτουργοὺς καὶ στοὺς νέους. Προσεύχομαι ἐκτενῶς νά ὑπάρξει μιά καλή συνεργασία καὶ συμπόρευση Πολιτείας καὶ κοινωνίας, ὥστε νὰ γίνει τὸ κάθε σχολεῖο τόπος χαρᾶς καί δημιουργίας καὶ ἡ μαθητεία «σχόλη», δηλαδή ἑορτὴ γιὰ τὰ ἀγαπημένα παιδιὰ μας.

 Ὁ Μητροπολίτης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button