Ενημέρωση

Ἐνημερωτικό Φυλλάδιο πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆςἘκκλησίας Κρήτης γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
 
Ἐνημερωτικό Φυλλάδιο
πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆςἘκκλησίας Κρήτης
γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
 
 
Πρόλογος
 
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀπευθύνεται στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης γιά νά ἐνημερώσει τούς Κρῆτες γιά τήν ἐπικείμενη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά συγκληθεῖ στήν Κρήτη, καί συγκεκριμένα στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, στό Κολυμβάρι Κισάμου, ἀπό 17ης ἕως 27ης προσεχοῦς μηνός Ἰουνίου.
 
 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί Συνοδικότητα
 
Ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ αὐθεντική προέκταση τοῦ τρόπου ὕπαρξης τῆς Ἐκκλησίας. «Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς συνοδικότητος», ἀναφέρει ἡ πρόσφατη σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Τό Συνοδικό Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας θεμελιώθηκε κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν οἱ Ἀπόστολοι σύμφωνα μέ τήν προτροπή τοῦ Κυρίου «ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδόν ἐπί τό αὐτό» (Πράξ. 2, 1), ἀναμένοντες τήν ἔλευση τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Αὐτή ἡ παρακαταθήκη ἐπιβεβαιώθηκε καί ἀναδείχθηκε κατά τήν Ἀποστολική Σύνοδο στά τέλη τοῦ ἔτους 48 μ.Χ. καί στή συνέχεια ἀναπτύχθηκε καί καθιερώθηκε μέ τίς ἑπτά μεγάλες Οἰκουμενικές Συνόδους.
Ἐάν μελετήσουμε ὁποιαδήποτε πτυχή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς θά διαπιστώσουμε ὅτι ὁ συνοδικός θεσμός εἶναι συνυφασμένος μέ τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία, μέσα στήν ὁποία ὀρθοτομεῖται ἡ πίστη, λαμβάνονται κρίσιμες Ἀποφάσεις, ἀνακεφαλαιώνεται ἡ Ἱερή Παράδοση καί ἐν τέλει μαρτυρεῖται ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας» (Ἰδιόμελο τῆς Πεντηκοστῆς).
Στίς Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας μετέχουν καί λαμβάνουν τίς Ἀποφάσεις οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας, ὡς προεστῶτες τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡς ἐπίκεφαλῆς καί ἐκφραστές τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων. Tήν ὀρθότητα τῶν Ἀποφάσεων τῶν ἑκάστοτε Συνόδων ἐπικυρώνει κατά τόν Ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή «ἡ εὐσεβής πίστις» καί «ἡ ὀρθότης τῶν δογμάτων», μέ κριτήριο τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τήν Ἱερή Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Θεματοφύλακας τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς ὀρθοπραξίας, δηλαδή τῆς ὀρθῆς Πίστης καί τοῦ ὀρθοῦ τρόπου λειτουργίας τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁλόκληρο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.
 
 
Ὁ Πανορθόδοξος χαρακτήρας καί ἡ προετοιμασία
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
 
Ἀποτελεῖ γεγονός, ὅτι ἔχουν ἤδη περάσει πολλοί αἰῶνες ἀπό τήν τελευταία φορά πού συγκλήθηκε Σύνοδος μέ πανορθόδοξο χαρακτήρα. Γιά τήν προετοιμασία της ἐργάστηκαν, ἐπί πολλές δεκαετίες, κυρίως τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, σέ συνεργασία καί συνοδοιπορία μέ τά ἀνά τόν κόσμο Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καί τίς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Πρόσφατη Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔλαβε τίς τελικές Ἀποφάσεις γύρω ἀπό τίς διαδικασίες τῆς σύγκλησης τῆς Συνόδου, οἱ ὁποῖες στή συνέχεια ἐγκρίθηκαν ἀπό τίς κατά τόπους Συνόδους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἔχει τό προνόμιο καί ταυτόχρονα τήν ὑψηλή ἀποστολή νά προεδρεύσει στίς ἐργασίες τῆς Συνόδου, στίς ὁποῖες θά λάβουν μέρος ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀπό ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Ἡ Ἀντιπροσωπία κάθε Ἐκκλησίας θά ἀπαρτίζεται ἀπό εἰκοσιτέσσερις Ἱεράρχες-Μέλη, καθώς ἐπίσης θά μετέχουν ἐπικουρικά ὁρισμένοι εἰδικοί Σύμβουλοι, κληρικοί ἤ λαϊκοί. Συνολικά, οἱ μετέχοντες στίς ἐργασίες τῆς Συνόδου, ἀναμένεται νά ὑπερβοῦν τά πεντακόσια πρόσωπα.
 
 
Τά θέματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
 
Τά θέματα, τά ὁποῖα θά ἐξετάσει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος εἶναι τά ἑξῆς: α) Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο, β) Τό μυστήριο τοῦ Γάμου καί τά κωλύματά του, γ) Τό αὐτόνομο καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεώς του, δ) Ἡ σπουδαιότητα τῆς νηστείας καί ἡ τήρησή της σήμερα, ε) Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στό σύγχρονο κόσμο, στ) Ἡ Ὀρθόδοξη διασπορά.
Ἀσφαλῶς, ὑπάρχουν καί ἄλλα θέματα καί σύγχρονα προβλήματα, τά ὁποῖα ἐνῶ εἶναι σοβαρά δέν περιλαμβάνονται στόν κατάλογο πρός συζήτηση, ἐπειδή ἀπαιτοῦνται περαιτέρω προσπάθειες, μέσα ἀπό πανορθόδοξη συνεργασία καί διάλογο, ὥστε νά γίνει ἐφικτή ἡ ἀντιμετώπισή τους στό μέλλον.
 
 
Τό Πρόγραμμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
 
Οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τά Μέλη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά ἀφιχθοῦν στά Χανιά, στίς 16 Ἰουνίου 2016. Τό Σάββατο, 18 Ἰουνίου 2016 (Ψυχοσάββατο), στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισάμου, θά τελεσθεῖ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς μνήμην τῶν κεκοιμημένων Προπατόρων μας.
Τήν ἴδια μέρα, μετά τήν ἄφιξη τῶν Προκαθημένων στό Ἡράκλειο,  τήν ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Τίτου, στίς 6.30 μ.μ., θά τελεσθεῖ ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή, ἡ Δοξολογία καί ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Μάλιστα, ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἐφέτος, στήν συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπανακομιδή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Πρώτου Ἐπισκόπου τοῦ Νησιοῦ μας στόν Τόπο Του, ἡ ἔλευση τῶν Προκαθημένων ὅλων τῶν ἀνά τόν κόσμο ὈρθοδόξωνἘκκλησιῶν, προσδίδει στήν ἐπέτειο αὐτή ἰδιαίτερη λαμπρότητα.
Ἐκεῖ, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Τίτου Ἡρακλείου, καλούμαστε ὅλοι νά ὑποδεχθοῦμε καί νά καλωσορίσουμε τούς Ὑψηλούς Ἐπισκέπτες μας. Ἐκεῖ πρέπει νά βρεθοῦμε ὅλοι μαζί νά διακηρύξουμε τήν πιστότητά μας στή Μητέρα μας Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ Τροφός τοῦ Γένους καί ἡ πηγή τῆς εὐσέβειάς μας, ὁ ἄσβεστος λύχνος τῆς πορείας μας καί ἡ διασφάλιση τῆς ταυτότητάς μας. Ἐκεῖ, ὅλοι μαζί, ἡ Ἱεραρχία τοῦ Νησιοῦ μας, οἱ πρόκριτοι καί ἄρχοντες τοῦ Τόπου, ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Μοναστικές Ἀδελφότητες καί ὁ εὐγενής Κρητικός λαός, καλούμαστε νά μαρτυρήσουμε τήν εὐγένεια, τή φιλοξενία, τήν εὐσέβεια, τό σεβασμό μας στό «πατροπαράδοτον σέβας».
Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, 19 Ἰουνίου 2016, θά τελεσθεῖ τό Συλλείτουργο τῶν Προκαθημένων στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, παρουσίᾳ καί τοῦ ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Τό συλλείτουργο αὐτό, τή μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, θά μαρτυρήσει τήν ἑνότητα τῆς Πανορθοδόξου Οἰκογένειας καί θά πιστοποιήσει τήν ἑνιαία φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας στό σύγχρονο κόσμο.
Στή συνέχεια, ἀπό τή Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 20 Ἰουνίου ἕως καί τό Σάββατο, 25 Ἰουνίου 2016, οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου θά πραγματοποιηθοῦν στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, στό Κολυμπάρι Χανίων, καί θά καταλήξουν πανηγυρικά κατά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, 26 Ἰουνίου 2016, μέ συλλείτουργο τῶν Προκαθημένων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Χανίων.
 
 
Ἐπίλογος
 
Μπροστά σέ αὐτό τό μεγάλο γεγονός, προτρέπομε καί παρακαλοῦμε νά προσεγγίσουμε ὅλοι μαζί, πρωτίστως μέ τήν προσευχή καί τήν ἀγάπη μας, τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο. Νά ἐντείνουμε τήν παράκλησή μας στόν Τρισάγιο Θεό νά δώσει πλούσιο τόν φωτισμό καί τήν χάρη του σέ ὅλα τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Νά βρεθοῦμε ὅπου εἶναι ἐφικτό καί ἐπιτρεπτό, ὅλοι μαζί  καί νά διατρανώσουμε σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο τή δύναμη τῆς πίστης καί τῆς πατρώας ἀνεπιτήδευτης εὐσέβειας, πού παραλάβαμε ἀπό τούς Προπάτορές μας ὡς «ἱερά παρακαταθήκη».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button