Ενημέρωση

Ομιλία Πρωτοσυγκέλλου

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιε, ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἱκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιε, ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου,

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. Εἰρηναῖε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Τοποτηρητά ἄχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου,

Σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν χορεία, Ὁσιώτατοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους,

Ἀδελφοί κληρικοί, Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχαί Ἐντιμώτατοι ἄρχοντες, λαέ τοῦ Θεοῦ ἡγαπημένε

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου! Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡμῖν!

Κλῆρος, ἄρχοντες καί πιστός λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, μετ’ ἐξιδιασμένης τιμῆς, βαθυτάτης συγκινήσεως καί χαρᾶς πολλῆς, ὑποδέχονται σήμερον τόν νέον Ποιμενάρχην αὐτῶν κύριον Γεράσιμον, εἰς διαδοχήν τοῦ πολυκλαύστου, πολυφιλήτου καί προώρως κατ’ ἄνθρωπον, εἰς τήν Οὐράνιον Βασιλείαν ἁρπαγέντα, μακαριστοῦ κυροῦ Νεκταρίου. Καί τούτου μέν ἡ εἰς οὐρανούς μετάστασις σφόδρα ἐλύπησεν τάς καρδίας παμπόλλων ἐν Κρήτῃ, ἐν Ἑλλάδι καί τῇ ἀλλοδαπῇ, ἰδίᾳ δέ ἅπαντας τάς καρδίας τοῦ πληρώματος τῆς κατά Πέτραν καί Χερρόνησον Ἐκκλησίας, καθόσον ὁ ἀοίδιμος ἀνεδείχθη ἀληθής ποιμήν καί πατήρ. Οὐκ ἐφείσθη πόνων καί κόπων. Ἠναλώθη ὑπέρ τοῦ ποιμνίου του καί ὡς ἄλλος Παῦλος, πολλούς πειρασμούς καί κινδύνους ὑπήνεγκεν καί τοῖς πᾶσι γέγονε τά πάντα, ἵνα πάντως τινάς σώσῃ (Α΄ Κορ. θ΄, 22).

Ἡ δέ, Πνεύματος Ἁγίου ἐπινεύσει καί τιμίᾳ ψήφῳ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, τῶν συγκροτούτων τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, παναξία ἐκλογή Σας εἰς διαδοχήν αὐτοῦ καί ἡ λαμπρά σήμερον Ἐνθρόνισίς Σας, Σεβασμιώτατε ἅγιε Πέτρας καί Χερρονήσου κύριε Γεράσιμε, ἐνεστάλαξεν βάλσαμον παρηγορίας καί πληροῖ τάς καρδίας πάντων αἰσθημάτων ἀνεκφράστου χαρᾶς καί ἀσφαλείας, καθότι δέν εἴμεθα πλέον μόνοι καί ὀρφανοί. Εὑρήκαμεν καί ἐσχήκαμεν τόν ποθούμενον. Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἐπί ἔτη πολλά θά προσεδρεύῃ τοῦ Ἱεροῦ Συνθρόνου γενόμενος ὁδηγός τῶν τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παιδευτής ἀφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, φωστήρ ἐν κόσμῳ.

Ἡ λαχοῦσα σέ Σᾶς Ἐπαρχία, Σεβασμιώτατε ἅγιε Πέτρας καί Χερρονήσου κύριε Γεράσιμε, διακρίνεται διά τό φυσικόν της κάλλος, τά ἀπόκρημνα λασιθιώτικα βουνά, τούς κατάφυτους κάμπους τῆς Λαγκάδος καί τοῦ Μεραμβέλλου, τά καταγάλανα δαντελωτά ἀκρογιάλια τῆς Χερσονήσου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Συνάμα, ἡ Ἐπαρχία Σας εἶναι γεμάτη ἀπό μνημεῖα ὅλων τῶν περιόδων τῆς ἱστορίας, μέ ἰδιαίτερον ἱστορικόν βάρος, ὅπως ἡ ἀρχαία πόλις τῆς Δρήρου μέ τόν περίφημον ὄρκον τῶν νέων της, πού κοσμεῖ τό ἀρχαιολογικόν μουσεῖον τῆς Κων/πόλεως. Ἡ ἀρχαία πόλις Λατώ, ἀπό τήν ὁποίαν κατήγετο ὁ ναύαρχος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ πολυθρύλητος Νέαρχος. Παλαιοχριστιανικές βασιλικές, πλῆθος Βυζαντινῶν Ναῶν καί Μοναστικῶν Καθιδρυμάτων, καθώς καί τό νησί τοῦ πόνου καί τῆς ἐλπίδος, τήν Σπίνα Λόγκα.

Ταῦτα πάντα δέν ἀποτελοῦν ἄψυχα ἱστορικά λείψανα. Ἀλλά εἶναι κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον, τόποι ζωντανοί πού ποτίζουν ἀενάως τό δένδρον τῆς Παραδόσεως τοῦ τόπου καί τάς ψυχάς τῶν φιλογενῶν, φιλοπροόδων καί ἐργατικῶν κατοίκων τῆς Μητροπόλεώς Σας.

Οὗτοι, οἱ ἰδικοί Σας πλέον ἄνθρωποι, τά νέα τέκνα Σας ἐν Χριστῷ, ἔχουν ἔντονα τά ζώπυρα τῆς εὐσεβείας. Διακρίνονται διά τήν προσήλωσίν των εἰς τήν παράδοσιν καί τά ἰδανικά τοῦ Γένους. Ξεχωρίζουν διά τό γνήσιον ἐκκλησιαστικόν των φρόνημα, τήν ἀνυπόκριτον ἀγάπην των πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τούς λειτουργούς της, τήν ὑπακοήν καί τήν υἱικήν των ἀγάπην καί ἀφοσίωσιν πρός τήν Τροφόν τοῦ Γένους, τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον.

Κατά τάς ποιμαντικάς Σας ἐπισκέψεις εἰς τάς πόλεις, τά χωρία καί τά μετόχια θά διαπιστώσητε πόσην εὐγένειαν φυλάττουν εἰς τάς καρδίας των καί πόσην ἀγάπην. Καλλιεργοῦν πατροπαραδότως τήν φιλοξενίαν. Μεταλαμπαδεύουν εἰς τάς νεωτέρας γενεάς τάς ἀρετάς, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς Κρήτης. Τό χαμόγελο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων Σεβασμιώτατε, θά ζεστάνη πολλάκις τήν ἀρχιερατικήν Σας καρδίαν.

Καί ἐάν οἱ ἄρχοντες καί ὁ λαός τῆς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου διακρίνονται ἀπό αὐτά τά χαρακτηριστικά, ἔτι περισσότερον καί εἰς μέγιστον βαθμόν, τό αὐτό ἰσχύει διά τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τάς Μοναχικάς Ἀδελφότητας αὐτῆς.

Ἡ εὐλογημένη αὕτη κληρουχία, ὁ τιμιώτατος χορός τοῦ Ἱεροῦ Καταλόγου τῆς ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως ἀποτελεῖται ἀπό κληρικούς εὐσυνειδήτους, κατηρτισμένους, μέ ἦθος καί φρόνημα Ἐκκλησίας. Εἶναι ἱερεῖς φιλότιμοι, ἱεροπρεπεῖς, εὐγενεῖς, καταδεκτικοί, ἀφοσιωμένοι. Εἶναι πολύτιμοι συνεργάται οἱ ὁποῖοι ἐκδαπανώνται ὡς καλοί ἐργάται εἰς τόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου ἵνα πλείονα καρπόν φέρῃ διά τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγαλλίασιν τοῦ ποιμνίου.

Θά γνωρίσητε Σεβασμιώτατε, ἱερεῖς σεβασμίους, λευκοπολιούς ταπεινούς λευίτας οἱ ὁποῖοι ἡνάλωσαν τήν ζωήν των εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας. Θά συναναστραφῆτε ἱερεῖς τῶν εὐλογημένων χωρίων τῆς Ἐπαρχίας Σας οἱ ὁποῖοι σημαίνουν τήν καμπάνα νυχθημερόν εἰς πεῖσμα τῆς ἀστυφιλίας καί τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς ὑπαίθρου. Αὕτη ἡ καμπάνα ἀποτελεῖ διά τούς εὐαρίθμους κατοίκους, τούς ἀκρίτας τῆς Πατρίδος μας παρηγορίαν καί ἐπιστηριγμόν.

Θά ἰδῆτε νέους κληρικούς οἱ ὁποῖοι μετ’ ἐπιγνώσεως, ἄνευ κρατικοῦ διορισμοῦ, ἐνδύονται τό τῆς ἱερωσύνης ἔνδυμα διά νά ὑπηρετήσουν τήν Ἐκκλησίαν ἀνιδιοτελῶς, πλουτίζοντες πνευματικῶς καί μόνον, αἵροντες μετ’ εὐφροσύνης τά σκεύη Κυρίου.

Πραγματικῶς, δέν ὑπερβάλλω, θά γνωρίσητε εἰς τήν Ἐπαρχίαν Σας τόν ρωμιό ἱερέα τοῦ ὁποίου ἡ καρδία καταγγέλει Χριστόν καί Ἑλλάδα.

Νά εἶσθε βέβαιος, Σεβασμιώτατε, ὅτι οἱ κληρικοί Σας θά εἶναι οἱ συγκηρηναῖοι Σας. Ἐν ὑπακοῇ πολλῇ καί προθυμίᾳ, θά βαστάζουν μαζί Σας τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας καί τόν παγετόν τῆς νυκτός. Αἱ δέ Μοναχικαί Ἀδελφότητες δέν θά παύσουν νύκτα καί ἡμέραν δεόμεναι τοῦ Κυρίου καί τῆς Παναγίας Μητρός Του ὑπέρ Ὑμῶν. Αἱ Ἱεραί Μοναί τῆς Ἐπαρχίας Σας, θά ἀποτελοῦν τούς πολυτίμους λίθους τῆς ἀρχιερατικῆς ἁλουργίδος Σας.

Νά εἶσθε βέβαιος ὅτι εἰς τόν ὀφισμόν τῆς ἀρχιερατικῆς Σας ῥάβδου ὁ Ἱερός Κλῆρος καί αἱ Μοναχικαί Ἀδελφότητες θά εἶναι οἱ διαμεμενηκότες μεθ’ ὑμῶν (Λουκ. 22, 28). Δέν θά Σᾶς ἀφήσουν ποτέ μόνον.

Καί ἐάν πάλιν, ὀψέποτε, ὡς ἄλλος Μωυσῆς, ἀποκάμετε νά ἔχητε χεῖρας ὑψωμένας πρός οὐρανόν, Κληρικοί, Μοναχοί καί Μοναχαί θα προστρέξουν νά κρατήσουν αὐτάς δεητικάς πρός οὐρανόν, ὥστε ἡ μάχη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, κατά τοῦ νοητοῦ Ἀμαλήκ, νά ἀποβαίνῃ νικηφόρος. Συντόμως, λίαν συντόμως, θά ἀναβοήσητε μετά τοῦ Παύλου χαρά καί στέφανός μου ὑμεῖς ἐστέ ἐν Κυρίῳ (Φιλιπ. 4, 1).

Σεβασμιώτατε!

Ἡ ἄνοδός Σας εἰς τόν ἀρχιερατικόν θρόνον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου δύναται νά χαρακτηρισθῇ ὡς μία ἐπιστροφή. Ἐπιστροφή εἰς τά ἴδια. Καί δικαίως ἐν μέσῳ Ἐκκλησίας ἀναφωνοῦμεν: ὡς ἀνεξερεύνητα τά κρίματα τοῦ Θεοῦ καί ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί αὐτοῦ. Τίς γάρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; (Ρωμ. 11, 33-35).

Σήμερον ἐπιστρέφετε, Σεβασμιώτατε, εἰς τάς τοπικάς ρίζας τῆς ἱερατικῆς Σας οἰκογενείας, καθόσον ὁ μακαριστός πάππος Σας π. Γεώργιος Ἀγγελάκης κατήγετο ἐκ τοῦ χωρίου τῆς Βουλισμένης, γενέτειρα τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου.

Ἐπιστρέφετε εἰς τόν τόπον Σας, καθότι διετελέσατε ἐπί δωδεκαετίαν Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου, ἡ ὁποία ὑπῆρξε κατά τόν 19ον αἰῶνα ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς Χερρονήσου καί τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν ἀνέρχεσθε πλέον εἰς τόν ἐπισκοπικόν Θρόνον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου.

Ἐπανέρχεσθε σήμερον εἰς τάς πνευματικάς Σας ῥίζας, καθόσον διαδέχεσθε τόν ἄνθρωπον ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος πρῶτος Σᾶς ἐνέπνευσε τήν ἀγάπην πρός τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν Του καί μάλιστα, τόν πόθον τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσιώσεως. Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος πρῶτος ἐκαλλιέργησε τήν ἱερατικήν καί μοναχικήν Σας κλίσιν.

Ἐπανέρχεσθε εἰς τάς πνευματικάς Σας ῥίζας, καθόσον διαδέχεσθε σήμερον τόν πρῶτον πνευματικόν Σας πατέρα, τόν μακαριστόν Μητροπολίτην κυρόν Νεκτάριον καί καλεῖσθε ὑπό τῆς Ἐκκλησίας νά συνεχίσητε τό ἔργον αὐτοῦ.

Καί εἶναι βέβαιον ὅτι μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί τάς ἀκοιμήτους πρεσβείας τῆς Μεγάλης Παναγίας θά τό συνεχίσητε, θά τό ἐπαυξήσητε καί θά φέρητε καρπόν ἑκατονταπλασίονα.

Τό μειλίχιον τοῦ χαρακτῆρος Σας, ἡ γλυκύτης τοῦ προσώπου Σας, ἡ ἁπλότης τῆς καρδίας καί τῶν τρόπων Σας, ἡ ἀκάματος ἐργατικότης Σας, πρός τούτοις δέ ἡ λιπαρά θεολογική Σας κατάρτισις, ὁ πλοῦτος τῶν ἀρετῶν Σας, τά πνευματικά Σας γυμνάσματα καί παλαίσματα κατά τόν 20ετῆν καί πλέον μονήρη βίον Σας ὑπό τήν μητρικήν φροντίδα τῆς Παναγίας τῆς Ὀρφανῆς, προοιωνίζουν καί ἐγγυῶνται ἀγλαόκαρπον καί καλλίκαρπον ποιμαντορίαν.

Σεῖς, ὡς μοναχός, ἐκδράμετε τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου, ἡ ὁποία ἀνέδειξεν σπουδαίους ἐκκλησιαστικούς ἄνδρας εἰς τό ἀπώτερον παρελθόν, ὡς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης ὁ Ἱερομάρτυς καί ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Μελέτιος Πηγᾶς ὁ πολύς τήν σοφίαν καί τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας πρόμαχος θερμός, πανευκλεής καί πανσέβαστος.

Εἰς δέ τό πρόσφατον παρελθόν ἀνέδειξεν τόν Πέτρας Δημήτριον καί τόν Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ἄνθιμον. Ἀλλά και λαμπρούς ἱεράρχας τῆς συγχρόνου ἱστορίας ὡς ὁ νῦν Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, ὁ κοσμῶν τῆς Ἱεραρχίαν τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ὁ κλεΐζων τόν Θρόνον τῆς πρώτης Ἐπισκοπῆς τῆς Κρήτης Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ καί περίφημος ἀκαδημαϊκός διδάσκαλος.

Εἶσθε, λοιπόν, καί Σεῖς, Σεβασμιώτατε, φορεύς τοῦ ἰδίου πνεύματος. Φέρετε εἰς τήν ψυχήν καί εἰς τόν νοῦν Σας τήν μεγάλην ταύτην ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν καί μέ σοφίαν θά διακρίνητε τάς ἀρετάς ἀλλά καί τάς προκλήσεις τῆς Ἐπαρχίας Σας. Μέ ἐπιδεξιότητα, ὡς συνετός οἰακοστρόφος, ὡς ἱκανός κυβερνήτης θά ὁδηγήσητε τήν νοητήν ὁλκάδα τῆς κατά Πέτραν καί Χερρόνησον Ἐκκλησίας εἰς ἀσφαλές καί ὑπήνεμον λιμένα.

Ὁ Ἱερός Κλῆρος καί αἱ Μοναστικαί Ἀδελφότητες, ἅπαντες, δεόμεθα τοῦ Ἀρχιποίμενος νά Σᾶς διαφυλάττῃ σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα, ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας. Εὐχόμαστε υἱικῶς μακράν, εὐδόκιμον καί θεοτίμητον ποιμαντορίαν.

Μετά βαθυτάτου δέ σεβασμοῦ καί υἱικῆς ἀγάπης, ἐξ ὀνόματος ἁπάντων τούτων, Σᾶς προσφέρω ταύτην τήν ἀρχιερατικήν ῥάβδον ὥστε Σεῖς ὡς ἄλλος Μωυσῆς, σταυρόν χαράσσων ἐπ’ εὐθείας ῥάβδῳ, νά καθοδηγῆτε τό πλήρωμα τῆς κατά Πέτραν καί Χερρόνησον Ἐκκλησίας νά διαπερνᾶ ἀδιαλώβητον καί ἀβρόχοις ποσί τήν νοητήν Ἐρυθράν θάλασσαν τουτέστιν τήν ἀλμυράν τοῦ βίου θάλασσαν καί τά ἀχθηφόρα τῶν ἡδονῶν κύματα. Νά πορεύηται ἀσφαλῶς ὑπό τήν ὑψηλήν προστασίαν Σας πρός τήν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, τό μυστικόν καί αἰώνιον Πάσχα ἐν οὐρανοῖς. Ἄξιος!

Νεάπολις 23 Ἰανουαρίου 2016

Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Τῖτος Ταμπακάκης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button