Ενημέρωση

Προκήρυξη Θέσεως Τακτικού Εφημερίου

Ἀριθμ. Πρωτ. 34                                                                                                                                                                       Ἐν Νεαπόλει, τῇ 22-01-2018

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 

 

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τό ἄρθρον 3 τοῦ Κανονισμοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 1/2013 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συ­νόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 65/12-3-2013), προκει­μέ­νου νά πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφημερί­ου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Τζερμιάδου, Ὀροπεδίου Λασιθί­ου, καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νό­μι­μα προσόντα, ὅπως ἐντός δέκα (10) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς  κενῆς θέσεως.

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

 

Προκήρυξη Εφημεριακής Θέσης 2018

 

Back to top button