ΕγκύκλιοιΕνημέρωση

Εγκύκλιος του Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου για την έναρξη των μαθημάτων στις Σχολές της Μητροπόλεώς μας

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ εὐσέβεια καί ἡ καλαισθησία τῶν προγόνων μας δημιούργησε ὑλικά καί ἄυλα ἔργα τέχνης τά ὁποῖα κοσμοῦν τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Πατρίδος μας. Εἶναι οἱ εἰκόνες, τά ξυλόγλυπτα τέμπλα, οἱ ἱερές ψαλμωδίες πού ἐνδύουν τήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ὁ ἀνθρώπινος νοῦς νά ἀποσπασθεῖ ἀπό τά γήινα καί νά ἀναχθεῖ στον Θεό.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πέτρας καί Χερρονήσου, ἀναγνωρίζουσα τήν σημασία τῆς διασώσεως, διαδόσεως καί ἀναπτύξεως τῶν τεχνῶν αὐτῶν ἔχει ἱδρύσει Σχολές Βυ­ζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας καί Ξυλογλυπτικῆς.

Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἀνα­γνω­ρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ἀριθμ. ΦΕΚ 1275 τ.2 71996/1879) καί διευθύνεται ἀπό τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ­κλησίας κ. Ἀντώνιο Πλαΐτη, πλαισιούμενο ἀπό ἐκλεκτούς συνεργάτες στη Νεάπολη, τόν Ἅγιο Νικόλαο, τά Μάλια, τη Χερσόνησο καί τό Τζερμιάδο.

Ἡ φοίτηση στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἶναι πενταετής. Στό τέλος κάθε διδακτικοῦ ἔτους διεξάγονται προαγωγικές, πτυχιακές, καί διπλωματικές ἐξετάσεις ἀπό ἐπιτροπή πού ὁρίζει τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.

Οἱ σπουδαστές καί οἱ σπουδάστριες τῆς Σχολῆς, μετά τήν ἀποφοίτησή τους, ἔχουν τή δυνατότητα νά ἀποκτήσουν πτυχίο ἤ δίπλωμα, μέ τό ὁποῖο μπο­ροῦν νά διδάξουν ὡς καθηγητές σέ μουσικά σχολεῖα ἤ ἀκόμα νά ἀποκατα­στα­θοῦν σέ ἄλλους ἐκπαιδευτικούς ὀργανισμούς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, καθώς καί νά στελεχώσουν τά ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Ἡ Σχολή Ἁγιογραφίας στεγάζεται σέ εἰδικά διαμορφωμένους χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πόλεως Ἁγίου Νικολάου. Στή Σχολή διδάσκεται ἡ τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας τῆς Κρητικῆς Σχολῆς, πού μᾶς κληροδότησε ἔργα ἀπα­ρά­μιλλης τέχνης καί ἔκφρασης, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀντικείμενα θαυμασμοῦ καί μελέτης ἀπό τούς εἰδικούς καί τούς ἐπισκέπτες τοῦ τόπου μας.Ὑπεύθυνος καί διδάσκαλος τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ π. Θεμιστοκλῆς Ματθαιάκης.

Ἰδιαιτέρως πρέπει νά στηριχθεῖ ἡ Σχολή Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι ἀπό τίς παρακείμενες Ἐνορίες, κυρίως τῆς Ἐπαρχίας Χερρονήσου, διότι κατά τό προηγούμενος ἔτος φοίτησαν ἐλάχιστοι μαθητές. Ἑάν συνεχιστεῖ αὐτό, ἐκ τῶν πραγμάτων, θά σταματήσει ἡ λειτουργία της, μέ ἀποτέλεσμα ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά φοιτήσουν στήν Σχολή, ἀπό τήν περιοχή πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τῆς Ἐπαρχίας Χερρονήσου νά ἀναγκάζονται νά διανύουν μακράν ὁδόν μέχρι τήν πόλη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, γεγονός πού ἀπαιτεῖ περισσότερο χρόνο καί ἔξοδα μετακινήσεως.

Ἡ Σχολή Ξυλογλυπτικῆς λειτουργεῖ στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πόλεως Ἁγίου Νικολάου. Ὑπεύθυνος εἶναι ὁ κύριος Νικόλαος Μάνεσης, ὁ ὁποῖος διδάσκει τήν παραδοσιακή ξυλογλυπτική, ἀναπα­ρά­γο­ντας παλαιότερα πρότυπα, ἀλλά καί δημιουργώντας σύγχρονα ἔργα, πάντοτε μέ γνώμονα τήν παράδοση.

Ὁ ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων καί τῶν τριῶν Σχολῶν θά τελεσθεῖ τή Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. στίς 6.00 μ.μ. στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πόλεως Ἁγίου Νικολάου. Σᾶς προσκαλοῦμε νά προσέλθετε νά φοιτήσετε στίς Σχολές αὐτές, προτρέποντες ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, κυρίως ὅμως νέους καί νέες νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Τεχνῶν καί νά ἀναδειχθοῦν συνεχιστές αὐτῆς τῆς κληρονομιᾶς.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ὁ Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος

Back to top button