1. Γιά τή Βάπτιση καί τό ὄνομα πού θά δοθεῖ στό παιδί ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεση τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας.
  2. Οἱ γονεῖς τήν ἡμέρα τῆς Βαπτίσεως τοῦ παιδιοῦ τους, πρέπει νά προσκομίσουν στόν ἱερέα τή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ. Εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ ἐπικρατούσα σέ πολλές περιοχές ἀντίληψη ὅτι ἡ μητέρα δέν πρέπει νά παρίσταται στή Βάπτιση τοῦ παιδιοῦ της.
  3. Ὁ ἀνάδοχος, ἄνδρας ἤ γυναίκα, πρέπει νά εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός. Δέν μπορεῖ νά γίνει ἀνάδοχος ὅποιος δέν εἶναι βαπτισμένος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
  4. Τό ὄνομα τοῦ παιδιοῦ πρέπει κανονικά νά λαμβάνεται ἀπό τό ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἤ νά εἶναι ὄνομα ἀρχαῖο ἑλληνικό.
  5. Προκειμένου γιά τή Βάπτιση ἐνηλίκου ἤ μεγάλου παιδιοῦ ἀπαιτεῖται νά προηγηθεῖ κατάλληλη κατήχηση.