Οἱ μελλόνυμφοι χρειάζεται νά προσκομίσουν τά παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου νά ἐκδοθεῖ ἡ ἄδεια Γάμου ἀπό τή Μητρόπολη. Χωρίς τήν ἔκδοση ἄδειας δέν μπορεῖ νά τελεσθεῖ ὁ Γάμος. Ἡ ἄδεια δίδεται στούς συζύγους αὐτοπροσώπως.

Οἱ σύζυγοι εἶναι ἀπαραίτητο νά συναντηθοῦν μέ τόν ἱερέα τῆς Ἐνορίας τους κατά τή σύνταξη τῆς αἴτησης πρός τήν ἱερά Μητρόπολη γιά τήν ἔκδοση τῆς Ἄδειας τοῦ Γάμου καί νά ὑπογράψουν τό ἄσχετο τῆς μεταξύ τους συγγένειας.

Οἱ ἀκόλουθες ὁδηγίες εἶναι ἐνδεικτικές. Εἰδικά στίς περιπτώσεις ὅπου ἕνας ἐκ τῶν δύο ἤ καί οἱ δύο δέν εἶναι Ἔλληνες πολίτες ἤ εἶναι Ἕλληνες μόνιμοι κάτοικοι ἐξωτερικοῦ, πρέπει νά ἐπικοινωνοῦν μέ τό Γραφεῖο Γάμων τῆς Μητροπόλεως, Μιχαήλ Πρινιωτάκης τηλ. (+30) 28410 32320, τηλεομ. (+30) 28410 31344, ἠλεκτρ. ἀλληλ. mpriniotakis@impeh.gr .

 1. Πιστοποιητικό ἐλευθερογαμίας τῶν μελλονύμφων ἀπό τήν Ἐνορία στήν ὁποία ἀνήκουν. Στήν περίπτωση πού κάποιος ἀπό τούς δύο προέρχεται ἀπό ἄλλη Μητρόπολη, πρέπει τό πιστοποιητικό ἐλευθερογαμίας νά εἶναι θεωρημένο ἀπό τήν Μητρόπολη στήν ὁποία ἀνήκει.
 2. Δημοσίευση σέ τοπική ἤ ἀθηναϊκή ἐφημερίδα.
 3. Παράβολο χαρτοσήμου τῶν 15 € ἀπό τήν Δ.Ο.Υ.
 4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 5. Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς κατάστασης.
 6. Ἄδεια παραμονῆς ἤ προσωρινή ἄδεια ἐργασίας, ἐάν κάποιος εἶναι πολίτης χώρας μή μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
 7. Ἐάν προέρχεται ἀπό χώρα μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀπαιτεῖται ἐπικυρωμένη φωτοτυπία τοῦ Διαβατηρίου.
 8. Ὅταν οἱ μελλόνυμφοι ἤ ἑνας ἀπό τούς δύο εἶναι κάτοικοι ἐξωτερικοῦ, τότε ὅλα τά ἀπαραίτητα ἔγγραφα πρέπει νά εἶναι μεταφρασμένα καί θεωρημένα ἐπίσημα ἀπό τήν ἀντίστοιχη Πρεσβεία ἤ Προξενεῖο τῆς Ἑλλάδος.
 9. Ὅλα τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στά Γραφεία τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως, στή Νεάπολη, γιά τήν ἔκδοση τῆς ἄδειας Γάμου, που ἰσχύει γιά ὅλη τήν περιφέρεια τῆς Μητροπόλεως μας (ἐπαρχίες Μεραμβέλλου, Λασιθίου, καί Χερσονήσου) ἀλλά ὄχι σέ ἄλλη Μητρόπολη.

Στήν περίπτωση πού ἕνας ἐκ τῶν δύο εἶναι ἑτερόδοξος (Ρωμαιοκαθολικός, Ἀγγλικανός, ἤ Προτεστάντης) ἀπαιτεῖται ἐπιπλέον πιστοποιητικό Βαπτίσεως.

Ἐάν ὁ Γάμος πού πρόκειται νά γίνει, εἶναι ὁ δεύτερος ἤ ὁ τρίτος ἀπαιτεῖται τό πρωτότυπο διαζύγιο ἀπό τόν ἀμέσως προηγούμενο γάμο (θρησκευτικό ἤ πολιτικό). Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσμετροῦνται οἱ πολιτικοί γάμοι (δηλ. ἐάν κάποιος ἔχει τελέσει πολιτικό γάμο, ἄν διαζευχθεῖ καί τελέσει κατόπιν θρησκευτικό γάμο μέ ἄλλο πρόσωπο ὁ γάμος αὐτός εἶναι δεύτερος)

Δέν τελεῖται γάμος μεταξύ ὀρθοδόξου καί ἀλλοθρήσκου (Μωαμεθανοῦ, Βουδιστῆ, κλπ),  ἤ μέ χριστιανικές ὁμολογίες πού δέν πιστεύουν στήν Ἁγία Τριάδα (χιλιαστές, πεντηκοστιανούς κλπ).

Γάμοι δέν τελοῦνται στίς παρακάτω περιόδους:

 • Ἀπό 12 Δεκεμβρίου μέχρι τά Χριστούγεννα
 • Κατά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή
 • Κατά τή περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου