Ενημέρωση

Εγκύκλιος του Σεβασμ. Μητροπολίτου κ.κ. Γερασίμου για τον κορωνοϊό

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία μέ Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου, πού δημοσιεύθηκε στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (Φ.Ε.Κ. Α΄ 42/25-02-2020), ἔλαβε κατεπείγοντα προληπτικά μέτρα μέ ἀποκλειστικό σκοπό τόν περιορισμό τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ ἐξάπλωση τῆς νόσου αὐτῆς σέ ὅλο τόν κόσμο, σύμφωνα μέ τίς ἐνδείξεις, ἔχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας κήρυξε πανδημία, ἀφοῦ πάνω ἀπό 4.000 ἄνθρωποι ἔχουν χάσει τή ζωή τους παγκοσμίως.

Ἤδη, ὅπως ἔχετε πληροφορηθεῖ ἀπό τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ανεστάλη ἡ λειτουργία τῶν σχολείων τῆς Χώρας μας, ἀκυρώθηκαν συνέδρια, γίνονται αὐστηρές συστάσεις γιά τήρηση τῶν μέτρων ἀτομικῆς καί συλλογικῆς ὑγιεινῆς καί καθαριότητος, προσπάθεια γιά περιορισμό τῶν μετακινήσεων. Γενικότερα, ὑπάρχει μία συντονισμένη προσπάθεια μέ τήν συμμετοχή ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν φορέων γιά νά περιορισθοῦν οἱ πολυπληθεῖς συγκεντρώσεις.

Βασικό μέλημα τῆς Πολιτείας εἶναι ἡ μή ἐξάπλωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κρουσμάτων, καθώς ἐάν αὐξηθεῖ ἐπικίνδυνα, τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας δέν θα μπορέσει νά ἀνταποκριθεῖ στίς αὐξημένες ἀνάγκες πού θά προκύψουν κυρίως ἀπό τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες, οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦνται περισσότερο ἀπό τά συμπτώματα τοῦ κορωνοϊοῦ.

Αὐτονόητο, λοιπόν, εἶναι ὅτι ὀφείλουμε νά τηροῦμε ὅλα τά μέτρα ἀτομικῆς καί συλλογικῆς ὑγιεινῆς πού μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ ἁρμόδιοι, βοηθοῦντες τοιουτοτρόπως στόν περιορισμό τῆς ἐξάπλωσης τῆς νόσου. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως πρέπει νά ἀναλάβουμε τήν προσωπική μας εὐθύνη. Σέ περίπτωση πού παρατηρηθοῦν ὁποιαδήποτε συμπτώματα καλόν εἶναι εἴτε νά ἀπευθυνόμαστε στόν θεράποντα ἰατρό μας εἴτε νά καλοῦμε στήν εἰδική τηλεφωνική γραμμή πού ἔχει συστήσει τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας (1135), γιά νά λάβουμε τίς κατάλληλες ὁδηγίες.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἐναρμονιζόμενη στά Ἀνακοινωθέντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θεωρεῖ ἱερό καθῆκον της νά συμβάλλει στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων της στήν προστασία τῆς ὑγείας ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Γιά τόν λόγο αὐτό ἀπεφάσισε νά λάβει μέτρα ἐντός τῆς περιφερείας της, λαμβάνουσα πάντοτε ὑπ’ ὄψιν της τήν ἀποφυγή τοῦ κλονισμοῦ τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ πιστοῦ λαοῦ της στήν Ἐκκλησία ἤ τήν προσβολή τῶν βιωμάτων καί τῶν ἐμπειριῶν τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Τά μέτρα αὐτά θά ἰσχύσουν μέχρι νεωτέρας.

Παρακαλοῦμε τούς Ἱερεῖς νά ἐνημερώσουν σχετικῶς τούς ἐνορίτες τους και τούς ὑπευθύνους τῶν Σχολῶν τους μαθητές καί σπουδαστές γιά τά μέτρα τά οποία τους ἀφοροῦν ἄμεσα:

1. Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Αγιογραφίας καί Ξυλογλυπτικῆς.
2. Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς Γονέων, τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί λοιπῶν ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων.
3. Ἀκυρώνονται οἱ προγραμματισμένες ὁμιλίες τῆς Κατανυκτικῆς Περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Οἱ Κατανυκτικοί Εσπερινοί πλέον θά τελοῦνται σέ κάθε Ἐνορία καί ὄχι ἀπό κοινοῦ,
ὅπως αὐτό συνέβαινε μέχρι τώρα στή Νεάπολη καί στόν Ἅγιο Νικόλαο.
4. Οἱ Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες τῆς Τετάρτης νά τελοῦνται τό πρωί καί ὄχι τό ἑσπέρας, ὅπως συνηθίζεται.
5. Ὅπου διακονοῦν περισσότεροι τοῦ ἑνός Ἱερεῖς, κατά τήν Ἀκολουθία των Χαιρετισμῶν, νά τελοῦνται δύο Ἱερές Ἀκολουθίες, σέ διαφορετικούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐνορίας, ἐφόσον ὐπάρχει ἡ δυνατότητα αὐτή. Διαφορετικά νά τελοῦνται δύο Ἱερές Ἀκολουθίες, ἡ πρώτη στίς 5.00 μμ καί ἡ δεύτερη στίς 6.30 μ.μ., μέ σκοπό τήν ἀποφυγή ταυτόχρονης συγκεντρώσεως μεγάλου ἀριθμοῦ πιστῶν.
6. Συνίσταται ἡ ἀποφυγή παντός εἴδους δεξιώσεων στίς αἴθουσες τῶν Ενοριῶν καί Ἱερῶν Μονῶν.
7. Οἱ Ἱερεῖς, οἱ ἐκκλησιαστικοί σύμβουλοι καί τό βοηθητικό προσωπικό των Ἱερῶν Ναῶν νά ἐπιδεικνύουν τήν δέουσα προσοχή στίς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν γιά διατήρηση σέ ὑψηλά ἐπίπεδα τῆς καθαριότητος τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τοῦ ἀερισμοῦ τους, καθώς καί τοῦ διαρκούς καί ἄμεσου καθαρισμοῦ μέ ἀλκοολοῦχο διάλυμα τῶν γυάλινων ἐπιφανειῶν τῶν Ἱερῶν Προσκυνηταρίων.
8. Νά γίνει σύσταση στούς πιστούς οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζουν συμπτώματα ἀσθενείας ἤ πού ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ ἀφοῦ ἀπευθυνθοῦν στόν θεράποντα ἰατρό τους, νά παραμείνουν κατ’ οἶκον, ἕως ὅτου ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγεία τους. Ἐάν ἐπιθυμοῦν νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, νά συνεννοοῦνται μέ τους Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν τους γιά νά πραγματοποεῖται κατ’ οἶκον ἡ Θεία Μετάληψη, ὥστε νά μήν στεροῦνται τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἰδιαιτέρως αὐτές τίς ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Ἐπίσης, νά ἐνημερωθοῦν ὅτι στήν ραδιοφωνική συχνότητα 90.1 FM μεταδίδεται τό πρόγραμμα τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καθώς καί Ἱερές Ἀκολουθίες ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό τῆς Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως. Στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Νικολάου 102.2 FM μεταδίδεται το πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στήν περιοχή τοῦ Ὀροπεδίου Λασιθίου καί τῆς Χερσονήσου στην συχνότητα 99.7 FM μεταδίδεται τό πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. Ἡ ἀκρόασή τους θά ὑποβοηθήσει πολύ στήν κατ’ οἶκον προσευχή τους.
9. Διακόπτεται τό ἐπισκεπτήριο στίς Μονάδες Φροντίδος Ἡλικιωμένων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ἐνοριῶν, γιά τήν προστασία τῶν τροφίμων.

Ἀδελφοί μου,
Πολλοί ἰσχυρίζονται αὐτές τίς ἡμέρες ὅτι ἡ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας αποτελεῖ μέσο ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ. Τονίζουμε μέ ἔμφαση καί ὁμολογοῦμε ὅτι ἡ Πίστη μας εἶναι ζωντανή, εἶναι ἀποκεκαλυμμένο Μυστήριο. Ἐμεῖς ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε μέσα ἀπό τά πνευματικά βιώματα καί τήν ἐμπειρία μας ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἀσπίδα γιά τήν ψυχική καί σωματική μας ὑγεία εἶναι ἡ εμπιστοσύνη μας στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἡ Πίστη μας στήν πρόνοια καί τήν ἀγάπη Του εἶναι τό καλύτερο φάρμακο. Τό Πανάχραντο Σῶμα καί τό Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο ἐξεχύθη γιά νά ζήσει καί νά σωθεῖ ὁ κόσμος δέν μολύνεται οὔτε ἀποτελεῖ φορέα μεταδόσεως νοσημάτων ἤ μικροβίων. Εἶναι ποτέ δυνατόν ἡ θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρός τό ἀνθρώπινο γένος νά σκορπίσει τήν ἀσθένεια καί τόν θάνατο;
Οἱ Ἱερεῖς καί εἰδικότερα ἐκεῖνοι πού διακονοῦν σέ νοσοκομειακούς Ἱερούς Ναούς κοινωνοῦν καί ἀσθενεῖς πού πάσχουν ἀπό μεταδιδόμενα νοσήματα, καταλύοντες τή Θεία Κοινωνία μετά τήν μετάληψη καί τοῦ τελευταίου πιστοῦ, χωρίς οἱ ἴδιοι ποτέ νά ἀσθενήσουν. Κατά τήν δισχιλιετῆ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο, οὐδείς ἠσθένησε ἀπό τήν μετάληψη τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἡ Θεία Μετάληψη εἶναι «φάρμακον ἀθανασίας καί ἀντίδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν».
Ἐμεῖς, ἐδῶ στήν περιοχή μας, ἔχουμε ζωντανό παράδειγμα τούς Ἱερεῖς τῆς Σπιναλόγκας, οἱ ὁποῖοι διέμεναν μέσα στό μαρτυρικό νησί, τελοῦσαν τή Θεία Λειτουργία ἀδιαλείπτως, κοινωνοῦσαν τούς χανσενικούς ἀδελφούς μας, καί μετά κατέλυαν κατά τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας τήν Θεία Κοινωνία. Οὐδέποτε κανένας ἐξ αὐτῶν τῶν Κληρικῶν δέν μολύνθηκε ἀπό τή νόσο. Οἱ Ἱερεῖς πού διηκόνησαν στήν Σπιναλόγκα δέν ἐφοβοῦντο γιατί εἶχαν συνείδηση τῆς ἀποστολῆς τους καί βαθύτατη Πίστη στόν Θεό.
Ὁ μεγαλύτερος ἀντίπαλος σέ αὐτές τίς περιπτώσεις δέν εἶναι ἡ ἀσθένεια, ἀλλά ὁ πανικός. Ὀφείλουμε αὐτές τίς δύσκολες ὥρες νά κρατήσουμε τήν ψυχραιμία μας, νά συμμορφωθοῦμε μέ τίς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων, λαμβάνοντες ὡς ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ὑπ’ ὄψιν μας ὅτι ἐκτός ἀπό τίς ἀσθένειες, τίς ἀπειλές, τούς ἰούς καί τά μικρόβια ὑπάρχει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας καί ἡ προστασία τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων.
Αὐτήν τήν διαρκῆ παρουσία καί προστασία ζητοῦμε ὅλοι μας προσευχητικῶς «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» ἀπό τόν Δημιουργό πάσης τῆς κτίσεως αὐτές τίς δύσκολες ὥρες γιά τήν ἀνθρωπότητα. Γιά τό λόγο αὐτό, προτρέπουμε τούς Ἱερεῖς πού διακονοῦν στους κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, νά ψάλλουν ἀντί Θεοτοκαρίου τόν Παρακλητικό Κανόνα τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, ὁ ὁποῖος «ἀποδιώκει τάς νόσους», σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

Α΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια:
1. Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως κάθε Δευτέρα.
2. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νεαπόλεως κάθε Τρίτη.
3. Στήν Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν Κρεμαστῶν κάθε Τετάρτη.
4. Στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Κουφῆς Πέτρας κάθε Πέμπτη.
5. Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Σελληνάρι κάθε Πέμπτη.

Β΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια:
1. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος πόλεως Ἁγίου Νικολάου κάθε Δευτέρα.
2. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου πόλεως Ἁγίου Νικολάου κάθε Τρίτη.
3. Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας πόλεως Ἁγίου Νικολάου κάθε Τετάρτη.
4. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἐλούντας κάθε Πέμπτη.

Γ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια:
1. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Τζερμιάδων Ὀροπεδίου Λασιθίου κάθε Δευτέρα.
2. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Ἁγίου Γεωργίου κάθε Τρίτη.
3. Στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Κρουσταλλένιας κάθε Τετάρτη.
4. Στήν Ἱερά Μονή Βιδιανῆς κάθε Πέμπτη.

Δ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια:
1. Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Λιμένος Χερσονήσου κάθε Δευτέρα.
2. Στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαλίων κάθε Τρίτη.
3. Στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως χωρίου Ἀναλήψεως Χερσονήσου κάθε Τετάρτη.
4. Στήν Ἱερά Μονή Καρδιωτίσσης Κερᾶς κάθε Πέμπτη.

Σᾶς ἀποστέλλουμε, συνημμένως, τήν Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ὁσίου ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἁγιοπνευματικό πρότυπο των ὕστατων χρόνων, σήκωσε μέ ἰώβειο ὑπομονή τους πόνους καί τά στίγματα τῆς βαρύτατης σωματικῆς του ἀσθενείας ἐναποθέτων τήν ἐλπίδα του στόν μόνο ἀληθινό Θεό χωρίς νά λιποψυχήσει καί κέρδισε τόν ἀμαράντινο στέφανο τῆς ἁγιότητος. Ἄς μιμηθοῦμε τήν βαθύτατη Πίστη του για νά ἀντιμετωπίσουμε χωρίς φόβο, μέ ψυχραιμία καί ὑπομονή καί αὐτόν τόν πειρασμό τῶν καιρῶν μας.
Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς χαρίζει μέ τίς πρεσβείες του προς τόν Πανοικτίρμονα Θεό τήν ψυχική καί σωματική μας ὑγεία.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Back to top button