Ενημέρωση

Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος πόλεως Ἁγίου Νικολάου

 Τὸ ἀ­πό­γευ­μα τῆς Κυ­ρι­α­κῆς τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας 4 Μαρ­τί­ου, τε­λέ­σθη­κε ὁ Κα­τα­νυ­κτι­κὸς Ἑ­σπε­ρι­νὸς στόν κα­τά­με­στο ἀ­πὸ πι­στούς, Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος πό­λε­ως Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πέ­τρας & Χεῤ­ῥο­νή­σου κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ.

Ἰ­δι­αί­τε­ρα ὠ­φέ­λι­μος καὶ ἀ­φυ­πνι­στι­κὸς ἦ­ταν ὁ πύ­ρι­νος λό­γος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του στό τέ­λος τοῦ Κα­τα­νυ­κτι­κοῦ Ἑσπε­ρι­νοῦ, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­φοῦ εὐ­χα­ρί­στη­σε τὸ πο­λυ­πλη­θὲς ἐκ­κλη­σί­α­σμα γι­α τὴν προ­σέ­λευ­σή του, μί­λη­σε θαυ­μά­σι­α πε­ρὶ τῆς πνευ­μα­τι­κό­τη­τος τοῦ ἀν­θρώ­που καὶ ἀ­να­φε­ρό­με­νος στην ἑ­ορ­τὴ τῆς ἡ­μέ­ρας τό­νι­σε ὅ­τι σύμ­φω­να μὲ τὰ λό­γι­α κά­ποιου Ἁ­γί­ου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ἡ Κυ­ρι­α­κὴ τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας πρέ­πει να τι­μᾶ­ται ὅ­πως ἡ Κυ­ρι­α­κὴ τοῦ Πά­σχα, τὸ λε­γό­με­νο «μι­κρὸ Πά­σχα».

Στο τέ­λος τῆς ὁ­μι­λί­ας του, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἐ­νη­μέ­ρω­σε τοὺς πι­στοὺς ὅ­τι τὴν ἑ­πο­μέ­νη Κυ­ρι­α­κὴ Β΄ τῶν Νη­στει­ῶν, ὁ Κα­τα­νυ­κτι­κὸς Ἐ­σπε­ρι­νὸς θὰ τε­λε­στεῖ στίς 5.00 μ.μ. στον Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου (Ἁ­γί­ου Ἀν­τω­νί­ου).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button