Ενημέρωση

Μὲ ἐπιτυχία τὸ Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου

Τη­ν Τρί­τη 6 Μαρ­τί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο της Μ. Πα­να­γί­ας Νε­α­πό­λε­ως, Σύ­να­ξη των Ε­φη­με­ρί­ων της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Πέ­τρας & Χερ­ρο­νή­σου.

Το πρω­ί, α­πό ώ­ρα 7.00 έ­ως 9.30, τε­λέ­σθη­κε Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στο Πα­ρεκ­κλή­σιο του Α­γί­ου Νε­κτα­ρί­ου του Ι­ε­ρού Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Να­ού.

 Στο Α΄ μέ­ρο­ς της Συ­νά­ξε­ως και α­φού ευ­χα­ρί­στη­σε ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΝΕ­ΚΤΑ­ΡΙΟΣ ό­λους τους Ι­ε­ρείς της Μη­τρο­πό­λε­ως που προ­σήλ­θαν, α­κο­λού­θη­σε ο­μι­λί­α α­πό τον προ­σκε­κλη­μέ­νο Παι­δο­ψυ­χο­λό­γο Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρο Βα­σί­λει­ο Θερ­μό, με θέ­μα: «Η ψυ­χο­σω­μα­τι­κή ε­πι­βά­ρυν­ση του Κλη­ρι­κού».

Στο Β΄ μέ­ρο­ς της Συ­νά­ξε­ως έ­γι­νε ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό το­ν Γραμ­μα­τέ­α της Μη­τρο­πό­λε­ως κ. Μι­χα­ήλ Πρι­νι­ω­τά­κη που α­φο­ρούν τις ε­πι­πτώ­σεις της ε­φαρ­μο­γής των νέ­ων οι­κο­νο­μι­κών μέ­τρων στην Εκ­κλη­σί­α και στην μι­σθο­δο­σί­α των Κλη­ρι­κών.

Ακολούθησε τράπεζα στην οποία παρακάθησαν μαζί με τον Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας & Χερρονήσου κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ και τον επίσημο προσκεκλημένο π. Βασίλειο Θερμό όλοι οι παρευρισκόμενοι Ιερείς.  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button