Ενημέρωση

Προσφώνηση Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 28 Σεπτεμβρίου 2008, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως

 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, οἱ ἀποτελοῦντες τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης,
 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, οἱ ἀποτελοῦντες τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
 Μέτ’  ἰδιαιτέρας χαρᾶς ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς σήμερον ἐν τῷ ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς Μεγάλης Παναγίας, εἰς τήν ἕδραν τῆς καθ’  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πέτρας καί Χερρονήσου εὑρίσκεται στά βόρεια καί ἀνατολικά τῆς νήσου Κρήτης. Περιλαμβάνει τάς ἐπαρχίας Μεραμβέλλου, Λασιθίου καί Πεδιάδος. Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνται κυρίως μέ τόν τουρισμόν τήν περίοδον τοῦ θέρους καί μέ τήν καλλιέργειαν τῆς γῆς τόν χειμώνα. Διακρίνονται διά τήν εὐγένειαν τοῦ χαρακτῆρος των, τήν φιλοξενίαν των, τήν προσήλωσή των εἰς τάς τοπικάς παραδόσεις καί κυρίως διά τά φιλόθεα αἰσθήματά των. Τοῦτο τό τελευταῖο μαρτυρεῖται σύν τοῖς ἄλλοις καί ἀπό τά πολλά ἐξωκκλήσια καί μοναστήρια πού ἔκτισε ἡ ἀγάπη των πρός τόν Θεό, τήν Ἐκκλησίαν καί τούς Ἁγίους.
Τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καίτοι διακρατεῖ στερρῶς τήν πίστιν τῶν προγόνων του, δέν διακατέχεται ἀπό αἰσθήματα μισαλλοδοξίας, φανατισμοῦ ἤ ἐσωστρέφειας. Ἀγκαλιάζει τόν ξένον, τόν ἀλλοδαπόν, τόν ἐπισκέπτην καί τόν μετανάστην. Τόν καλωσορίζει μέ ἀγάπη καί διδάσκεται ἀπό αὐτόν οὕτως ὥστε νά μποροῦμεν νά ποῦμεν μέτ’ ἐπιγνώσεως ὅτι πλέον εἰς τήν νῆσον Κρήτην ὑφίσταται ἕνας πραγματικός κοσμοπολιτιστικός πολιτισμός.
 Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε Walter Kasper,
 Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Περγάμου κύριε Ἰωάννη
 Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν σήμερον προσευχηθήκαμε ἔτι συντονώτερον ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου. Ἡ διάσπασις αὐτῆς τῆς ἑνότητος πολλά δεινά προεκάλεσεν εἰς τήν ἀνθρωπότητα καί τά ἀποτελέσματά της ὑπῆρξαν τραγικά. Ἡ Δυτική καί ἡ Ἀνατολική Εὐρώπη πρέπει νά παύσουν νά θεωρῶνται ξέναι μεταξύ τῶν.
 Δόξα τῷ Θεῷ, ἡ παρουσία Ὑμῶν ἐνταύθα ἐνισχύει καί ἐπιβεβαιοί τούς δεσμούς ἀγάπης καί ἐμπιστοσύνης τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν καθώς καί τήν σταθεράν δέσμευσιν αὐτῶν νά ἐργασθοῦν πρός τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητός των.
 Πιστεύομεν δέ πάντοτε, ὅτι ἡ εἰρηνική καί ἐν πνεύματι ἑνότητος καί ὁμονοίας συνύπαρξις τῶν χριστιανῶν, πρέπει νά ἀποτελῆ βασικόν μέλημα ἁπάντων ἡμῶν. Ἡ ἐπαφή μεταξύ χριστιανῶν τῆς λατινικῆς παραδόσεως καί Ὀρθοδόξων δύναται νά ἀποβῆ ἐξαιρετικῶς γόνιμος καί διά τάς δυό πλευράς. Ἡ πρόοδος δέ ἐν τῇ ἑνότητι θά ἀποφέρη καρπούς πολλούς καί ἀγαθούς εἰς τήν καθημερινήν ζωήν τῶν πιστῶν μας εἰς μίαν ἐποχήν, καθ’  ἧν παρατηρεῖται μία “ἔξαρσις τῆς ἐκκοσμικεύσεως, τῆς σχετικοκρατίας ἡ καί τοῦ μηδενισμοῦ, ἰδίᾳ ἐν τῷ δυτικῷ κόσμῳ”.
 Εἶναι δέ ἰδιαιτέρα ἡ συγκίνησις ἡμῶν καί ξεχωριστῆ ἡ εὐλογία καί ἡ τιμή νά φιλοξενοῦμεν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πέτρας καί Χερρονήσου μία τόσον σημαντικήν συνάντησιν διό καί ὀφείλομεν χάριτας εἰς τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον ὅστις προέτρεψεν ἡμᾶς  νά φιλοξενήσωμεν τήν συνάντησιν αὐτήν.
 Σᾶς καλωσορίζομεν καί πάλιν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πέτρας καί Χερρονήσου, προσευχόμεθα νά ἔχητε τόν φωτισμόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τάς ἐργασίας τῆς συναντήσεως καί διηνεκῆ τήν προστασίαν τῆς Μεγάλης Παναγίας εἰς τήν ζωήν σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button