Εγκύκλιοι

Έναρξη των μαθημάτων στις Σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

 

Ἀγαπητοί μου,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί αὐτή τήν εὐλογημένη περίοδο θά ἀνοίξουν οἱ πύλες τῶν Σχολῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά νά ὑποδεχθοῦν τούς παλαιούς καί τούς νέους σπουδαστές τους.

Ἡ χαρά μας εἶναι μεγάλη, γιατί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία παραμένει συνεπῆς καί συνεχίζει ἀπρόσκοπτα νά προσφέρει τήν δυνατότητα σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά ἀνακαλύψουν τίς ἐκκλησιαστικές τέχνες κοντά σέ ἔμπειρους καθηγητές, οἱ ὁποῖοι μέ τό ἦθος καί τήν ἀφοσίωσή τους στήν Ἐκκλησία, μεταδίδουν τήν πολύτιμη ὀρθόδοξη πνευματική καί ἐκκλησιαστική παράδοση τοῦ εὐσεβοῦς Γένους.

Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἀνα­γνω­ρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ἀριθμ. ΦΕΚ 1275 τ. 2 71996/1879) καί διευθύνεται ἀπό τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ­κλησίας κ. Ἀντώνιο Πλαΐτη, πλαισιούμενο ἀπό ἐκλεκτούς συνεργάτες στη Νεάπολη, τόν Ἅγιο Νικόλαο, τά Μάλια, τήν Χερσόνησο καί τό Τζερμιάδο.

Ἡ φοίτηση στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἶναι τουλάχιστον πενταετής. Στό τέλος κάθε διδακτικοῦ ἔτους διεξάγονται προαγωγικές, πτυχιακές, καί διπλωματικές ἐξετάσεις ἀπό ἐπιτροπή πού ὁρίζει τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.

Οἱ σπουδαστές καί οἱ σπουδάστριες τῆς Σχολῆς, μετά τήν ἀποφοίτησή τους, ἔχουν τή δυνατότητα νά ἀποκτήσουν πτυχίο ἤ δίπλωμα, μέ τό ὁποῖο μπο­ροῦν νά διδάξουν ὡς καθηγητές σέ μουσικά σχολεῖα ἤ ἀκόμα νά ἀποκατα­στα­θοῦν σέ ἄλλους ἐκπαιδευτικούς ὀργανισμούς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, καθώς καί νά στελεχώσουν τά ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Ἡ Σχολή Ἁγιογραφίας στεγάζεται σέ εἰδικά διαμορφωμένους χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι καί στό Ἐπιμορφωτικό καί Ἐπικοινωνιακό Κέντρο Πολιτισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Στή Σχολή διδάσκεται ἡ τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας τῆς Κρητικῆς Σχολῆς, πού μᾶς κληροδότησε ἔργα ἀπα­ρά­μιλλης τέχνης καί ἔκφρασης, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀντικείμενα θαυμασμοῦ καί μελέτης ἀπό τούς εἰδικούς καί τούς ἐπισκέπτες τοῦ τόπου μας. Ὑπεύθυνος καί διδάσκαλος τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ π. Θεμιστοκλῆς Ματθαιάκης.

 Ἡ Σχολή Ξυλογλυπτικῆς λειτουργεῖ στό Ἐπιμορφωτικό καί Ἐπικοινωνιακό Κέντρο Πολιτισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὑπεύθυνος εἶναι ὁ κύριος Νικόλαος Μάνεσης, ὁ ὁποῖος διδάσκει τήν παραδοσιακή ξυλογλυπτική, ἀναπα­ρά­γο­ντας παλαιότερα πρότυπα, ἀλλά καί δημιουργώντας σύγχρονα ἔργα, πάντοτε μέ γνώμονα τήν παράδοση.

Ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων καί τῶν τριῶν Σχολῶν θά τελεσθεῖ τή Δευτέρα 2 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. στίς 5.30 μμ στό Ἐπιμορφωτικό καί Ἐπικοινωνιακό Κέντρο Πολιτισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Νικολάου (ὁδός Μεταμορφώσεως 15). Σᾶς προσκαλοῦμε νά προσέλθετε νά φοιτήσετε στίς Σχολές αὐτές, προτρέποντες ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, κυρίως ὅμως νέους καί νέες νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Τεχνῶν καί νά ἀναδειχθοῦν συνεχιστές αὐτῆς τῆς κληρονομιᾶς.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Back to top button